W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rządu można już zapoznać się z wstępnymi założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Proponowane zmiany w przepisach prawa budowlanego mają umożliwić inwestorom jeszcze w tym roku budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 i poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej nie przekraczającej 90 m2 bez konieczności:

  • uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • ustanawiania kierownika budowy;
  • prowadzenia dziennika budowy. 

Będzie jednak wymagane uzyskanie zgody w stosownym urzędzie w procedurze zgłoszenia na rozpoczęcie budowy małych domów o powierzchni zabudowy do 70 m2.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego typu obiektów ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni.

Jakie budynki mieszkalne będzie można budować bez pozwolenia?

Zgodnie z informacjami podanymi w Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, sam projekt zakłada wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wprowadzą dla inwestora ułatwienia tylko i wyłącznie budowy niewielkich, bo do 70 m2 powierzchni zabudowy i poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej nie przekraczającej 90 m2:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wyżej wymienione obiekty z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co zdaniem autorów projektu ułatwi zachowanie wymogów bezpieczeństwa.

Jednocześnie jednak dopuszcza się, aby tylko budynki jednorodzinne były dwukondygnacyjne, zgodnie z treścią definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.), za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

Projektowane przepisy mają pozwolić na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy.

Realizacja budowy wyżej wymiennych budynków będzie wymagała tylko zgłoszenia, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany.

Już w 30 dni decyzja o warunkach zabudowy dla małych domów?

Jedną z najważniejszych zmian w projekcie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) będzie przyspieszenie wydania warunków zabudowy w przypadku budowy niewielkich domów jednorodzinnych do pow. zabudowy 70 m2;

Zgodnie z planowanymi zmianami w przepisach w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego typu obiektów ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni  z uwzględnieniem przepisu art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z powyższym przepisem załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Co ciekawe autorzy projektu w celu zdyscyplinowania urzędników i  zapewnienia realnego skrócenia czasu trwania postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy przewidują wprowadzenie kary pieniężnej za przekroczenie terminu 30 dni, wymierzanej przez organ wyższego stopnia.

Parterowe domy rekreacyjne nawet do 70 m2 

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo budowlane na procedurę zgłoszenia można budować wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

W przypadku większej powierzchni zabudowy przekraczających 35 m kw. wymagane jest zdobycie pozwolenia na budowę.

W projekcie nowelizującym prawo budowlane przewidziano zmianę powyższego przepisu w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2.

Autorzy projektu wzięli pod uwagę względy bezpieczeństwa i chcą wprowadzić ograniczenia przy budowie wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej tak, aby rozpiętość ich elementów konstrukcyjnych nie przekraczała więcej niż 6 m, a wysięg wsporników był ograniczony do 2 m.

Kiedy zmiany w prawie budowlanym wejdą w życie?

Warto mieć na uwadze, że powyższe zmiany w przepisach prawa budowlanego są na etapie wstępnych prac i mogą ulec zmianie.

 

Zgodnie z opisywanymi założeniami planowane jest że już w III kwartale 2021 r. projekt ma być zaakceptowany przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Natomiast zgodnie z  oficjalnymi informacjami zawartymi w profilu programu "Polski Ład" omawiane zmiany najprawdopodobniej wejdą  w życie nie wcześniej niż w IV kwartale 2021 r.