W najnowszej ustawie o prawie budowlanym, w art. 30 ust. 1. wymienione zostały budynki i obiekty gospodarstwa rolnego, do których budowy będziemy musieli złożyć tylko i wyłącznie zgłoszenie w stosowanym urzędzie.

Pamiętajmy jednak, że zmiany te zaczną najprawdopodobniej obowiązywać najwcześniej w sierpniu 2020 r. a uprawomocnią się 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Nie będziemy więc potrzebowali pozwolenia na budowę, aby rozpocząć poniższe inwestycje w gospodarstwie rolnym. Jednak będą one wymagały zgłoszenia w stosownym urzędzie. W jakim?

Gdzie zgłosić rozpoczęcie budowy?

Zgłoszenie budowy należy złożyć w identyczny sposób jak dotychczasowy wniosek o pozwolenie budowy. Zrobimy to w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta (na prawach powiatu), w wydziale architektoniczno-budowlanym tych organów. Jakie budynki i inwestycje gospodarstwa rolnego będą wymagały tylko zgłoszenia w stosownym urzędzie?

Budynki wymagające tylko zgłoszenia

Wśród wyżej wymienionych znalazły się obiekty gospodarcze ściśle związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, czyli:

 • płyty do składowania obornika;
 • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę;
 • naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
 • silosy na kiszonkę.

Ponadto wśród nich znalazły się także:

 • budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • budowa sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • kanalizacja kablowa;
 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże oraz wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowe: ganki, oranżerie (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m;
 • przydomowe tarasy naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
 • niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
 • stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.