Zmiany proponowane w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów dotyczą też doprecyzowania, jakie elementy krajobrazu będą uznawane w Polsce za obszary EFA.

Więcej o projektowanym rozporządzeniu: Międzyplon ścierniskowy dwa tygodnie dłużej 

Ministerstwo reguluje te kwestie, które nie wynikają wprost z rozporządzenia unijnego 639, zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1155 z dnia 15 lutego 2017 r.

Zmiany wprowadzone unijną nowelizacją dotyczą m.in. ujednolicenia parametrów dla elementów krajobrazu w odniesieniu do: (i) żywopłotów, pasów zadrzewionych, zadrzewień liniowych i rowów do maksymalnej szerokości 10 m – w tym zwiększenie szerokości rowów zaliczanych do EFA z 6 m do 10 m oraz (ii) oczek wodnych oraz zagajników śródpolnych (ang. field copses) włączając w to drzewa, zakrzaczenia i kamienie, do maksymalnej wielkość 0,3 ha – w tym zwiększenie powierzchni oczek wodnych zaliczanych do EFA z 0,1 ha do 0,3 ha; roślinność nadbrzeżna wlicza się do powierzchni oczka wodnego. Jednocześnie w odniesieniu do pojedynczych drzew i zadrzewień liniowych zrezygnowano ze szczegółowych paramentów określających średnicę korony drzew i odległości między tymi koronami.

W polskim projekcie doprecyzowano tylko, które elementy krajobrazu będą uznawane w Polsce za obszary EFA.

Zgodnie ze zmianą będą to:

-  żywopłoty, pasy zadrzewione, zadrzewienia liniowe i rowy do maksymalnej szerokości 10 m,

-  pojedyncze drzewa,

-  oczka wodne oraz zagajniki śródpolne (ang. field copses) włączając w to drzewa, zakrzaczenia i kamienie, do maksymalnej wielkość 0,3 ha.

„Roślinność nadbrzeżną zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 639/2014 wlicza się do powierzchni oczka wodnego. Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia (UE) nr 639/2014 w zakresie zazielenienia, istnieje możliwość wykorzystania jako EFA tych elementów krajobrazu, które przekraczają  parametry określone w przepisach UE kwalifikujące dany element do EFA. Oznacza to, że w przypadku posiadania w gospodarstwie np. żywopłotu lub rowu o szerokości 11 metrów, rolnik będzie mógł zadeklarować ten element jako EFA, ale tylko do szerokości 10 metrów. Dotychczas taka możliwość nie była dopuszczona, gdyż w przypadku przekroczenia przez dany obiekt wielkości określonej w przepisach UE, cały element nie był kwalifikowany do EFA” – podano w uzasadnieniu.

Zmiany dotyczą też stref buforowych uznawanych za obszary EFA. „Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia nr 639/2014 strefy buforowe i miedze śródpolne zostały połączone w jedną kategorię, przy jednoczesnym określeniu maksymalnego limitu 20 metrów szerokości dla tych obiektów, innych niż ustanowionych w ramach zasady wzajemnej zgodności” – podano.

A jak to będzie wyglądało w praktyce?

Odnosząc się do przedstawionego projektu rozporządzenia ARiMR podała bardzo przydatne wyjaśnienia, jak zamierza kontrolować nowe wymogi i jak zostaną one uwzględnione w  Systemie Identyfikacji Działek Rolnych.

Wszyscy zainteresowani znajdą je w załączniku.