Nowelizacja przepisów wprowadzona 23 stycznia br. ma ujednolicić i uprościć przepisy zawarte w art. 29 tejże ustawy, (a w konsekwencji także art. 30) tak, aby każdy właściciel gospodarstwa rolnego mógł w jednoznaczny sposób określić, czy przed rozpoczęciem konkretnej inwestycji będzie musiał uzyskać pozwolenie lub zgodę na jej budowę. 

Zmiany te zaczną obowiązywać najwcześniej w sierpniu 2020 r., a najpóźniej we wrześniu lub październiku (po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw). Ustawa jeszcze trafi do Senatu i tam będą zgłaszane ewentualne poprawki. Z poprawkami wróci do Sejmu, aby następnie zostać przekazana Prezydentowi RP do podpisu.

Podpowiadamy, jakie inwestycje nie będą wymagać zdobycia pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia rozpoczęcia budowy. Wśród tych ostatnich znalazły obiekty budowlane niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Budowa bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o prawie budowlanym bez pozwolenia oraz bez zgłoszenia będziemy mogli budować następujące obiekty gospodarcze, ściśle związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 • parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
  suszarnie kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 , sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • naziemne zbiorniki, będące obiektami budowlanymi, służące do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2 ;
 • stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych;
 • ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 • obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
 • przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;

W kolejnym artykule zaprezentujemy obiekty budowlane, które wymagają tylko zgłoszenia rozpoczęcia inwestycji w stosownym urzędzie.