Ulga podatkowa na termomodernizację domu udzielana jest w ramach programu „Czyste Powietrze”. Ma ona zachęcać i wesprzeć właścicieli domów jednorodzinnych do ocieplenia oraz wymiany starych pieców, pod warunkiem, że planują sfinansować te inwestycje z własnych środków. Dopiero po realizacji inwestycji można ubiegać się o ulgę podatkową.

Co można odliczyć?

Aby uzyskać ulgę termomodernizacyjną, należy wszelkie wydatki udokumentować stosownymi fakturami. A co można odliczyć w ramach ulgi?

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ust. 6.7 pkt 6, Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są już kwalifikowane i w tym przypadku nie można ich odliczyć.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z grudnia 2018 r. „Wykaz rodzajów materiałów budowlanych urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomoddernizacyjnych” objęte ulgą zostały:

1. Materiały budowlane i urządzenia:

 • - materiały termoizolacyjne do elewacji i ścian, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skłąd systemów ociepleńm weeł cieplny
 • kotły gazowe i olejowe kondensacyjne ze sterowaniem i armaturą oraz układem odprowadzającym spaliny;
 • - zbiornik na gaz lub olej;
 • - ekologicznych kocioł na paliwo stałe
 • - przyłącze do sieci ciepłowniczej i gazowej
 • - materiały budowlane wchodzące w skład instalacji C.W.U i C.O.;
 • - pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • - kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • - ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • - stolarka otworowa (drzwi okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne) oraz bramy garażowe;
 • - materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

 • - wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • - wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • - wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • - wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • - docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • - wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • - wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • - montaż: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • - uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • - regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • - demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Wszystko udokumentowane

Należy pamiętać, żeby otrzymać ulgę podatkową na termormodernizację trzeba przedstawić odpowiednie dokumenty i faktury. Wszelkie dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o ulgę.

Faktury dotyczące wykonania przedsięwzięcia powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, typ, nazwa), tak by rozpatrujący wniosek urzędnik mógł jednoznacznie odnieść się do certyfikatów, etykiet, zaświadczeń, atestów wyrobów budowlanych, urządzeń. Wszelkie niekompletne dokumenty, czy paragony na zakupione materiały i instalacje nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniu.

Jeżeli dostarczamy dokumenty w formie kopii, to dodatkowo powinny być uwierzytelnione „Za zgodność z oryginałem str. 01-08..” na ostatniej stronie dokumentu oraz czytelnym podpisem osoby ubiegającej się o ulgę podatkową.