Krajowa Rada Izb Rolniczych wskazała w piśmie skierowanym do MRiRW na zgłaszane przez rolników uwagi dotyczące protokołów pokontrolnych ARiMR. Z odpowiedzi wynika, że obecne sposoby postępowania agencji są prawidłowe.

Zakres informacji, jaki powinien być zawarty w raporcie z kontroli („sprawozdaniu”) w zakresie kwalifikowalności powierzchni oraz z kontroli w zakresie wzajemnej zgodności wynika wprost z rozporządzenia nr 809/2014 – wyjaśnia ministerstwo. A zatem w sprawozdaniu należy w szczególności zamieścić następujące dane:

- poddane kontroli systemy pomocy lub środki wsparcia, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność;

- obecne osoby;

- poddane kontroli działki rolne, zmierzone działki rolne, w stosownych przypadkach wraz z wynikami pomiarów każdej zmierzonej działki rolnej i zastosowanymi metodami pomiaru;

- w stosownych przypadkach, wyniki pomiaru gruntów nierolniczych, w odniesieniu do których składany jest wniosek o wsparcie w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich, oraz zastosowane metody pomiaru;

- informację, czy zawiadomienie o kontroli zostało przekazane beneficjentowi, a jeśli tak - z jakim wyprzedzeniem;

- informacje o wszelkich szczególnych środkach kontroli, jakie należy zastosować w ramach poszczególnych systemów pomocy lub wsparcia;

- informacje o wszelkich dodatkowych środkach kontroli;

- informację o każdej stwierdzonej niezgodności, która może wymagać powiadomienia innych organów w związku z innymi systemami pomocy, środkami wsparcia lub zasadą wzajemnej zgodności;

- informację o każdej stwierdzonej niezgodności, która może wymagać działań następczych w kolejnych latach.

Ponieważ KRIR podnosiła, że rolnicy nie znają kodów, jakie są przytaczane w raportach, wyjaśniono, że są one objaśnione w raporcie z kontroli. „Definicje kodów pokontrolnych zawarte w raporcie wskazują na rodzaj rozbieżności i nie mogą być odczytywane w oderwaniu od informacji zawartych w pozostałej części raportu” - podano.

Ministerstwo nie uznało też kolejnego postulatu KRIR, sprowadzającego się do tego, aby na koniec raportu zamieszczano informację o wykrytych uchybieniach i ich wpływie na zmniejszenia lub nieprzyznanie płatności.

Jak podało MRiRW, Agencja nie może umieścić w raporcie z kontroli na miejscu informacji o tym, czy stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia będą miały wpływ na ostateczną kwotę płatności. Zależy ona od wielu czynników, a wszystkie one są podawane w decyzji o przyznaniu płatności, zawierającej informacje o wszystkich zmniejszeniach, wkluczeniach czy sankcjach stwierdzonych w trakcie całego procesu obsługi wniosku.

Więcej: Jak kontroluje ARiMR?