Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta podlegające ochronie (żubry, rysie, wilki, bobry i niedźwiedzie) można złożyć w postaci papierowej i wtedy musi być podpisany przez poszkodowanego rolnika własnoręcznie, albo przez wyznaczonego pełnomocnika. Wniosek o odszkodowanie można też złożyć w postaci elektronicznej.

Jednak należy pamiętać, że wtedy powinien on być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W wyjątkowej sytuacji określonej przez "Rozporządzenie Ministra z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową"; w przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie.

Niezbędne dane we wniosku

Wypełniając wniosek należy wprowadzić imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania poszkodowanego wraz z numerem PESEL.

Opcjonalnie należy też podać NIP jeżeli poszkodowany  prowadzi działalność gospodarczą. Bardzo ważne jest, aby podać numerem telefonu, najlepiej komórkowego, jeżeli poszkodowany taki posiada. Jeżeli poszkodowany rolnik posiada pełnomocnika to we wniosku należy go wskazać.

Niezbędne jest też oświadczenie, potwierdzające, że poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą lub jest właścicielem gospodarstwa rolnego, leśnego bądź rybackiego. Istotne jest też podanie lokalizacji powstałej szkody, czyli: powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego oraz numer ewidencyjny działki, na której powstały szkody.

Wreszcie we wniosku należy wskazać rodzaj użytku gruntowego, na którym wystąpiła szkoda; czy była to rola, łąka, pastwisko, zadrzewienie, zakrzaczenie, las, staw rybny itd. Istotne jest też wprowadzenie daty powstania szkody oraz opisu szkody wraz z szacunkowym rozmiarem strat powstałych z tego tytułu.

Co należy przedłożyć podczas oględzin

O wyznaczonej dacie i godzinie na miejscu zdarzenia pojawi się pracownik parku narodowego lub regionalnego oddziału ochrony środowiska. Poszkodowany powinien lub upoważniona przez poszkodowanego osoba powinna przedłożyć do wglądu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Niezbędne dokumenty do szkody wyrządzonej przez żubry i bobry

W przypadku szkód wyrządzonych przez żubry i bobry należy dodatkowo przygotować:

 • aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny wypis z ksiąg wieczystych;
 • fragment mapy ewidencyjnej z oznaczoną działką, na której wystąpiła szkoda;
 •  kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do przedmiotu, który uległ szkodzie, w tym w przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu zwierząt gospodarskich dla przedmiotu szkody czyli dokumentację hodowlaną oraz zaświadczenie o rejestracji,
 • w przypadku dzierżawienia działki umowę jej dzierżawy, najlepiej przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego oddanie mienia do gospodarczego korzystania na podstawie kodeksu cywilnego (z podaniem: użytkowania, najmu, dzierżawy, oświadczenie właściciela gruntu);
 • w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych niezbędne będzie pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących,
 • upoważnienia od współwłaścicieli, jeżeli takowi są;
 • podpis poszkodowanego lub albo pisemne pełnomocnictwo, gdy w imieniu poszkodowanego występuje pełnomocnik.

Dokumenty w przy szkodach wyrządzonych przez wilki, rysie i niedźwiedzie

Jeżeli szkody zostały wyrządzone przez wilki lub niedźwiedzi, rysie należy przygotować następujące dokumenty:

 • informacja o faktycznej łącznej liczbie zagryzionych zwierząt;
 • kopię dokumentu o nadaniu gospodarstwu numeru (numer siedziby stada),
 • podanie numerów identyfikacyjnych padłych zwierząt hodowlanych (owiec, krów itd.) w przypadku szkód wyrządzonych przez wilki lub niedźwiedzie,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie faktu padnięcia zwierząt gospodarskich skierowaną do Powiatowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • kopię dokumentu potwierdzającego przekazanie zabitych zwierząt do właściwego zakładu utylizacyjnego.