„Środki na realizacje Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) w latach 2014-2020 w cenach stałych z roku 2011 to kwota 28,6 mld euro (w cenach bieżących kwota około 32 mld euro). W dużej mierze są one przeznaczone na dopłaty bezpośrednie do gospodarstw rolnych, w mniejszym zakresie na modernizacje gospodarstw i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Śmiało jednak można założyć, że z tych środków przynajmniej 3 mld euro rocznie, a z wkładem własnym beneficjentów około 4 mld euro rocznie, zostanie przeznaczone na cele inwestycyjne. Przez 7 lat tej perspektywy finansowej daje to kwotę przynajmniej 28 mld euro wydatków inwestycyjnych, a wiec około 120 mld zł” – podał dr Zbigniew Kuźmiuk w opracowaniu „Wyrwanie Polski i Polaków z pułapki średniego rozwoju i średnich dochodów”, przygotowanym na Konwencję Programową Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, odbywającą się 3-5 lipca w Katowicach.

Natomiast Robert Telus zapowiada zwiększenie finansowania rolnictwa z budżetu państwa. „Za rządów PiS na politykę rolną przeznaczano 3% PKB, natomiast koalicja PO-PSL zmniejszyła wsparcie do 1,5%. Trzeba również pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Spójności, funduszy unijnych, budżetów samorządów czy kapitału prywatnego” – uważa poseł i zapowiada, że zasady finansowania rolnictwa znajdą się w ustawie rolnej, która zostanie przygotowana w porozumieniu z partnerami społecznymi. Taki akt prawny jest konieczny do ustabilizowania sytuacji w rolnictwie w wieloletniej perspektywie.

„Jednym z priorytetów polityki rolnej PiS i obozu prawicy jest wspieranie alternatywnych źródeł przychodów na obszarach wiejskich - działalności turystycznej, rzemieślniczej, usługowej. To właśnie dzięki rozwojowi lokalnych przedsiębiorstw następuje przyśpieszenie rozwoju gospodarczego i postęp cywilizacyjny. Dodatkowa działalność gospodarcza zwiększa dochody rolników i tworzy miejsca pracy dla ich dzieci, które po ukończeniu szkoły często zasilają grono bezrobotnych. Dlatego, aby zapewnić odpowiedni poziom życia mieszkańcom wsi, powołamy do życia Narodowy Fundusz Wspierania Pozarolniczej Gospodarki na Wsi, który pozwoli na uprzemysłowienie i unowocześnienie polskiej wsi oraz aktywizację kapitału społecznego” – zapowiada Robert Telus.

Z kolei Jan Krzysztof Ardanowski wskazał na potrzeby tworzenia infrastruktury technicznej na wsi oraz prowadzenia aktywnej polityki w zakresie tworzenia miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

„Do najważniejszych w tym zakresie działań należą:

a) Pomoc w lokowaniu na obszarach wiejskich firm zdolnych do konkurencji.

b) Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł dochodów na terenach wiejskich, np. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług socjalnych dla ludności, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych z kulturą, sportem i wypoczynkiem, usług transportowych i komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa i usług informatycznych, usług gastronomicznych i cateringowych.

c) Zwiększenie limitu dochodów rolników podejmujących działalność gospodarczą, uprawniającego do pozostania w systemie zabezpieczenia społecznego w ramach KRUS.

d) Stworzenie systemu doradztwa i informacji gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich.

e) Tworzenie przedsiębiorstw społecznych.

f) Pomoc finansowa dla gmin w najgorszej sytuacji dochodowej na przygotowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.”

Poseł proponuje też wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich i małych miast, rozwój odnawialnych źródeł energii, program wsparcia dla obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Według posła Krzysztofa Jurgiela, rozwój polskiej wsi zależy od uwarunkowań zewnętrznych (globalizacja, negocjacje WTO, polityka spójności UE, kształt Wspólnej Polityki Rolnej, umowy handlowe UE – państwa spoza UE), a także od wewnętrznych (polityka gospodarcza, polityka ROW, polityka społeczna, edukacja i wiedza na obszarach wiejskich, polityka spójności na rzecz obszarów wiejskich).

„Realizacja przyjętego przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Zjednoczoną Prawicę Programu Rolnego   <Silne rolnictwo, Zdrowa żywność, Nowoczesna Wieś> wymaga zapewnienia polskiemu rolnictwu równych warunków konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim poprzez aktywne uczestnictwo w kształtowaniu korzystnej dla Polski Wspólnej Polityki Rolnej i współpracy międzynarodowej” – wskazuje poseł i za najpilniejsze zadania do realizacji uznaje:

„I. Aktywny i skuteczny udział Polski w negocjacjach Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz umowy handlowej USA - UE (TTIP)

II. Aktywną politykę państwa na rzecz kształtowania korzystnej dla Polski Wspólnej Polityki Rolnej UE.

III. Uproszczenie procedur i zapewnienie skutecznych mechanizmów umożliwiających efektywne wykorzystanie środków WPR na lata 2014-2020.

IV. Przegląd WPR w 2016-2017 roku oraz wizja WPR i Polityki Spójności UE po 2020 roku z punktu widzenia Polski.

V. Zapewnienie warunków równej konkurencji polskiej żywności na rynkach światowych.”