Członkowie komitetu rolnego Parlamentu Europejskiego (ComAgri) zalecają, aby KE podczas przeprowadzania średniookresowego przeglądu unijnego budżetu w obecnej perspektywie finansowej nie proponowała obniżania środków na pokrycie zobowiązań WPR w kolejnych latach. Zalecenie to jest argumentowane tym, iż co prawda wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej stanowią znaczny udział unijnego budżetu, ale jednocześnie mają zaledwie 1% udział w PKB wszystkich krajów Wspólnoty – informuje FAMMU/FAPA.

Raport ComAgri podkreśla, że unijny sektor rolny został w znacznym stopniu dotknięty poprzez negatywne skutki rosyjskiego embargo, wprowadzonego ze względów politycznych. Jednocześnie autorzy raportu ostrzegają, iż obecny margines budżetu WPR może okazać się niewystarczający biorąc pod uwagę ryzyka związane ze zmiennością cen na rynkach rolnych oraz problemy weterynaryjne i fitosanitarne, zwiększające zapotrzebowanie na środki budżetowe.

W opinii komitetu, uwzględniając znaczną zmienność cen w ostatnich latach, UE powinna zrewidować przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem oraz regulujące rynki rolne w ramach WPR, a także zapewnić ich wystarczające finansowanie.

W kwietniu br. Komisja Europejska zapewniła członków Parlamentu Europejskiego, że planowany przegląd nie będzie dotyczył rewizji alokacji z budżetu WPR w pozostałych latach obecnej perspektywy finansowej (okres od 2014 do 2020 r.), podkreślając, że unijne władze dążą do ustabilizowania sytuacji w rolnictwie, zważywszy w szczególności na obecne trudności niektórych sektorów.

Wysocy urzędnicy Komisji przyznali, że Bruksela analizuje zastosowanie modyfikacji niektórych jakościowych elementów wydatków na rolnictwo, takich jak efektywność wydatkowania funduszy na zmiany klimatyczne i bioróżnorodność. Komisja chciałaby także budżetu bardziej skoncentrowanego na wynikach.

Poza tym ComAgri uzasadnia, że sukces WPR jest uzależniony od dalszej redukcji biurokracji i zmniejszenia liczby przepisów. W opinii komitetu, władze UE powinny zintensyfikować prace nad uproszczeniem WPR.

Komitet ds. budżetu PE ma przyjąć końcową wersję propozycji raportu w dn. 27 czerwca, uwzględniając w nim zróżnicowane opinie. Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu przez cały PE ma się odbyć na sesji plenarnej w Strasbourgu w lipcu br. – informuje FAMMU/FAPA.