W 2016 r. w wyniku typowania metodą analizy ryzyka i metodą losowo do obowiązkowej kontroli w zakresie wymogów wzajemnej zgodności skierowano 6 844 rolników – informuje ARiMR w sprawozdaniu ze swojej działalności za 2016 r.

W wyniku 6 717 przeprowadzonych kontroli stwierdzono 693 przypadki niezgodności wykrytych u 380 rolników.

Czego dotyczyły nieprawidłowości?

Stwierdzono brak przestrzegania:

1.       normy DKR – 56 przypadków niezgodności w 56 gospodarstwach rolnych, w tym głównie:

− 42 przypadki braku przestrzegania wymogu utrzymania okrywy ochronnej gleby w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego, na co najmniej 30% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego położonego na obszarach zagrożonych erozją wodną;

2.       wymogów z Obszaru I (Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej) – 77 przypadków niezgodności w 58 gospodarstwach rolnych, w tym.:

− 20 przypadków braku przechowywania dokumentacji dotyczącej wszystkich zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem,

− 11 przypadków przekroczenia maksymalnych dawek nawożenia azotem określonych w programie działań lub wynikających z planu nawożenia,

− 34 przypadki nieprzestrzegania pozostałych wymagań z programu działań obowiązujących na OSN,

− u 4 rolników stwierdzono niezgodności z wymogami w zakresie ochrony dzikiego ptactwa,

− u 8 rolników stwierdzono niezgodności w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

3.       wymogów z Obszaru II – (Zdrowie publiczne, zdrowie roślin) – 560 przypadków niezgodności u 289 rolników, w tym m. in. :

− 174 przypadki stosowania środków ochrony roślin niezgodnie z etykietą lub w sposób zagrażający zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku,

− 125 przypadków niekompletności lub braku ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.

Niezgodności w zakresie przestrzegania wymogów dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego w przypadku wprowadzania na rynek produkcji roślinnej najczęściej dotyczyły stosowania środków ochrony roślin niezgodnie z etykietą - 64 przypadki oraz braku posiadania przez rolnika dokumentacji dotyczącej stosowania środków ochrony roślin – 29 przypadków.

Poinformowano też, że w 2016 r. przeprowadzono 160 kontroli w zakresie wzajemnej zgodności wytypowanych manualnie, w związku z brakiem przestrzegania norm lub wymogów wzajemnej zgodności stwierdzonych w trakcie innych kontroli realizowanych przez ARiMR oraz w przypadku donosów.