Skoro unijna refundacja następuje po ok. 2 miesiącach od wypłaty dopłat rolnikom z budżetu krajowego, to po jakim kursie jest liczone euro? Czy z dnia wypłaty dopłat rolnikom, czy z dnia unijnej refundacji, czy może z 30 września poprzedniego roku? Jak wygląda to rozliczenie dla ubiegłego, 2014 roku - ile euro wypłacono rolnikom z tytułu dopłat należnych na ten rok, ile zrefundowano? – pytaliśmy.

Jak wynika z otrzymywanych odpowiedzi (a pytamy nie po raz pierwszy i nie raz…), odpowiedź na te pytania nie jest wcale prosta.

Ostatecznie proponujemy przyjęcie wyjaśnień nadesłanych przez Ministerstwo Finansów, które poinformowało:

„Odnosząc się do sprawy kwoty w euro, którą Polska uzyskała z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r., w roku 2015 z tytułu refundacji wydatków dokonanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach I-szego filaru WPR wpłynęło 3,38 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Zdecydowaną większość tej kwoty stanowią płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2014, jednakże obejmuje ona także refundacje z tytułu wydatków na finansowanie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw oraz nierozliczone płatności z poprzednich lat budżetowych.

Rozliczenie płatności bezpośrednich z budżetem UE dokonywane jest na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana. Powstałe z tego tytułu różnice kursowe obciążają budżet państwa.”

Tyle Ministerstwo Finansów. Natomiast ARiMR poinformowała, że zgodnie z art. 17  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR  1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej,  Komisja Europejska udostępnia państwom członkowskim środki niezbędne do finansowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), w tym płatności bezpośrednich dla rolników w ramach WPR, w formie miesięcznych płatności, na podstawie wydatków dokonywanych przez akredytowane agencje płatnicze.

„Zgodnie z procedurą dotyczącą płatności miesięcznych określoną w art.18 w/w Rozp.KE Komisja dokonuje płatności miesięcznych z tytułu wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze w miesiącu referencyjnym. Płatności miesięcznych na rzecz każdego państwa członkowskiego dokonuje się najpóźniej trzeciego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatków.

Na podstawie danych ujętych w prowadzonych księgach rachunkowych w odniesieniu do środków przewidzianych w budżecie KE w ramach EFRG, ARiMR jako Agencja Płatnicza jest zobowiązana do sporządzania raportów (tygodniowych , miesięcznych i rocznych), które przekazuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Finansów.

ARiMR sporządza m.in. sprawozdanie miesięczne dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie do 9 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. We wspomnianym sprawozdaniu wydatki oraz dochody przeznaczone na określony cel w ramach systemów wsparcia bezpośredniego EFRG wykazuje się w euro według ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

W ramach rozliczenia rachunków rocznych Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji  ARiMR przekazuje do MRiRW „Roczne sprawozdanie o przekazanych dochodach i z wykonania wydatków w roku budżetowym - deklarację roczną EFRG”. W sprawozdaniu Agencja wykazuje wydatki EFRG oraz dochody EFRG przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 29 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. Roczne sprawozdanie obejmuje rok budżetowy KE rozpoczynający się w dniu 16 października oraz kończący się w dniu 15 października roku następnego.

W sporządzonym przez ARiMR  „Rocznym sprawozdaniu o przekazanych dochodach i z wykonania wydatków w roku budżetowym - deklaracji rocznej EFRG” za rok budżetowy Komisji Europejskiej 2015 (16.10.2014 r. - 15.10.2015 r.) wykazano łączną kwotę wydatków i dochodów EFRG w wysokości 3.390.670.949,94 euro.”

A co z tego wynika z punktu widzenia interesującej rolników kwestii, czy budżet państwa zyskuje na opóźnieniu wypłat? Otóż budżet państwa dokonuje w pewnym sensie przedpłaty – w złotówkach. Refundacja następuje na podstawie kursu historycznego, a powstałe różnice kursowe obciążają budżet państwa. Kurs euro z ostatniego dnia września ub. r., obowiązujący dla tegorocznych płatności, to 4,2448 zł. Dziś wzrósł do ok. 4,4.  Jak z tego wynika, budżet państwa wypłaci więcej złotych niż otrzyma tytułem refundacji.

Kiedy za euro trzeba dawać coraz więcej złotówek, najlepiej byłoby szybko wypłacić całą należność i otrzymać niezwłoczną refundację.

Na pewno z punktu widzenia budżetu państwa opłaca się wypłacanie należności w końcu miesiąca – refundacja jest bliżej.

Może tym trzeba tłumaczyć „wyrzut” należności z dopłat na konta rolników w ostatnich dniach stycznia? Dodajmy, że ARiMR nie dogoniła jeszcze swoich planów na styczeń – brakuje ok. 0,4 mld zł.