Na początku lutego jednego dnia odwołano prawie wszystkich kierowników biur powiatowych ARiMR. Jak wpływa to na pracę agencji? 

Podczas konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki (podlega mu ARiMR) stwierdził, że wszyscy pracownicy biur powiatowych ARiMR są odpowiednio przeszkoleni i mogą podejmować decyzje. „Przeprowadzane w ostatnim czasie zmiany kadrowe w ARiMR dotyczyły kilku procent zatrudnionych i spowodowane były m.in. brakiem przygotowania agencji do realizacji nowego systemu płatności bezpośrednich w kampanii 2015 roku. Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Agencji nie mają negatywnego wpływu na  realizację płatności obszarowych za 2015 rok.  Do ich prawidłowego przebiegu potrzebni są przede wszystkim zaangażowani  pracownicy obsługujący wnioski, sprawnie działający pion finansowo - księgowy i w pełni gotowy system informatyczny. Pierwsze dwa elementy działają bez zarzutu, a za brak trzeciego odpowiada poprzednie kierownictwo ARiMR” – głosi oficjalna informacja.

- Dziś byłam w biurze powiatowym i nie miałam z kim rozmawiać – skarży się nam rolniczka z Pomorza.

Ale pracownicy agencji nieoficjalnie mówią, że to niemożliwe – w końcu naczelnicy wydziałów nie zostali zdymisjonowani, mogą podejmować wszelkie decyzje.

A jak to wygląda w innych regionach Polski?

- Kierownicy biur powiatowych obecnie są powoływani – mówi Wiesława  Gawior, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. –  Obowiązuje jedna zasada: każdy, zanim przystąpi do pracy, musi ukończyć wiele szkoleń i zdać kilkanaście egzaminów potwierdzający jego wiedzę rolniczą. Mamy w agencji dział  szkoleń, który realizuje te działania. Wynika to z zarządzeń wewnętrznych,  obowiązujących jednakowo w całym kraju. To długi proces, każdy pracownik  potrzebuje na to innego czasu. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez centralny system szkoleń.  Podobne egzaminy raz w roku zdaje każdy pracownik agencji. Ich zadaniem  jest przypomnienie przepisów i potwierdzenie, że pracownik posiada  aktualną wiedzę.

Jak informuje ARiMR, pracowników obowiązują w tym zakresie następujące przepisy unijne:

- Załącznik 1 (Kryteria Akredytacyjne) do Rozporządzania Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r.;

- Załącznik nr 1 (Kryteria Akredytacyjne) do Rozporządzenia Delegowanego Komisji(UE) NR 907/2014 z 11 marca 2014 r.

Wprowadzono też uregulowanie krajowe:

Zarządzenie Nr 46/2015 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 27.07.2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2010  w sprawie zasad organizacji szkoleń z procedur i aplikacji informatycznych dla pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pracowników podmiotów wdrażających oraz szkoleń prowadzonych przez ARiMR dla pracowników podmiotów zewnętrznych i beneficjentów.

Z przepisów unijnych wynika m.in. konieczność rozdziału obowiązków i szkolenia pracowników:

„Podział obowiązków polega na tym, że żaden urzędnik nie jest odpowiedzialny za więcej niż jeden z rodzajów obowiązków: zatwierdzania, wypłacania lub księgowania sum wpisywanych w ciężar EFRG lub EFRROW oraz że praca każdego urzędnika wykonującego jedno z tych zadań jest nadzorowana przez drugiego urzędnika. (…) Prowadzone są odpowiednie szkolenia pracowników na wszystkich etapach ich działań, a pracownicy na wrażliwych stanowiskach sprawują swoje funkcje w systemie rotacyjnym albo są poddawani wzmocnionemu nadzorowi.”

Agencja ma zapewnić „przydział odpowiednich zasobów ludzkich do przeprowadzania operacji oraz odpowiedni poziom umiejętności technicznych niezbędnych na różnych poziomach operacyjnych”, musi też określić „w pisemnym opisie stanowiska pracy obowiązków każdego urzędnika, łącznie z ustaleniem limitów finansowych jego uprawnień”. Obowiązkiem agencji jest prowadzenie „odpowiednich szkoleń pracowników na wszystkich poziomach operacyjnych, w tym szkoleń podnoszących świadomość w zakresie nadużyć finansowych, oraz sprawowanie przez pracowników na wrażliwych stanowiskach funkcji w systemie rotacyjnym lub poddanie ich wzmocnionemu nadzorowi”.

Zgodnie natomiast z Zarządzeniem Nr 46, plan szkoleń na rok 2016 powinien być znany 15 stycznia. Ile będą kosztować szkolenia na ten rok, czy odbywające się obecnie szkolenia są uwzględnione w tym planie? Jakie szkolenia muszą odbyć kierownicy biur powiatowych, aby móc pełnić swoją funkcję i wydawać decyzje? Ile będą one trwały? - pytamy w agencji i mamy nadzieję poinformować o tym czytelników.

Tymczasem polecamy budującą lekturę kierowanej przez prezesa Daniela Obajtka „informacji do Kierowników Biur Powiatowych” - w końcu być obsłużonym kulturalnie to też coś.