- Komornik zajął mi dopłaty do materiału siewnego – poskarżył się nam czytelnik. - Pisaliście kiedyś, że pieniądze z pomocy unijnej są wolne od egzekucji. Dopłaty do materiału siewnego to przecież też pomoc, a jakie to ma znaczenie, czy pieniądze są z budżetu krajowego, czy unijnego?

Więcej o pomocy wolnej od egzekucji: Rolnik musi wyręczać komornika

Otóż ma. Pomoc ze środków krajowych nie została uwzględniona w przepisach jako wolna od egzekucji.

ARR tak to wyjaśnia:

<Mechanizm „dopłaty do materiału siewnego”, o którym mowa w Rozdziale 9b Udzielanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.), dalej „uARR”  ma na celu przyznawanie dopłat z tytułu zużytego do siewu i/lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Jest to mechanizm krajowy finansowany z budżetu krajowego.

W związku z tym, że mechanizm „dopłaty do materiału siewnego” jest mechanizmem krajowym finansowanym z całości z budżetu krajowego, w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania art. 19a uARR, zgodnie z którym „należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów cywilnoprawnych z tytułu płatności realizowanych przez Agencję na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”

Przepisy zawarte w Dziale V Ograniczenia egzekucji Kodeksu postępowania cywilnego, pomimo że dotyczą egzekucji świadczeń pieniężnych, to nie znajdują zastosowania w omawianym przypadku, ponieważ środki przyznane w ramach mechanizmu „dopłaty do materiału siewnego” nie zostały wymienione przez ustawodawcę w ww. przepisach .

Źródło finansowania środków przyznawanych w ramach mechanizmu „dopłaty do materiału siewnego” z budżetu krajowego, wyłącza  te środki z dyspozycji przepisu art. 831 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).  Wskazane w § 1 pkt 2a) ww. przepisu środki podlegające wyłączeniu spod egzekucji komorniczej, to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Środki przyznane w ramach krajowego mechanizmu „dopłaty do materiału siewnego” nie zostały wyłączone przez ustawodawcę spod egzekucji komorniczej, a zatem brak jest prawnej możliwości zwolnienia tych środków spod egzekucji komorniczej. Innymi słowy przedmiotowe środki nie podlegają ograniczeniom i mogą być zajmowane w całości.

Reasumując, należy stwierdzić, że brak jest prawnej możliwości zwolnienia środków przyznanych w ramach krajowego mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego” spod egzekucji komorniczej.>

Tak więc przy możliwości wystąpienia o zwolnienie środków decydujące okazuje się nie to, czy pieniądze są pomocą, ale to, czy pochodzą chociaż w części z budżetu unijnego.