Ożywioną dyskusję wywołała wczoraj informacja na temat wydłużenia do 8 tygodni okresu, w jakim międzyplony muszą pozostawać na polu.

Więcej: Międzyplon ścierniskowy dwa tygodnie dłużej

Kto to wymyślił?

Wymóg taki zawarty jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/1155 z dnia 15 lutego 2017 r., którego pełna nazwa brzmi: „zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi, niektórych przepisów dotyczących płatności z tytułu zazieleniania, płatności dla młodych rolników sprawujących kontrolę nad osobą prawną, obliczania kwoty na jednostkę w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, ułamkowych części uprawnień do płatności oraz niektórych wymogów dotyczących powiadomień odnoszących się do systemu jednolitej płatności obszarowej i dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, a także zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013”.

W jego art. 9d czytamy:

„Państwa członkowskie ustanawiają wykaz mieszanek gatunków roślin uprawnych, które mają być stosowane, oraz ustalają na poziomie krajowym, regionalnym, podregionalnym lub na poziomie gospodarstwa okres, przez jaki należy utrzymywać międzyplony lub okrywę zieloną, jeżeli zostały one ustanowione poprzez wysianie mieszanki gatunków roślin uprawnych. Okres ten nie może być krótszy niż osiem tygodni. Państwa członkowskie mogą ustanowić dodatkowe warunki, w szczególności w odniesieniu do metod produkcji.”

Przed nowelizacją rozporządzenie 639 podawało:

"Państwa członkowskie ustanawiają wykaz mieszanek gatunków roślin uprawnych, które mają być stosowane, oraz okres wysiewania roślin na międzyplony lub okrywę zieloną, oraz mogą ustanowić dodatkowe warunki, w szczególności w odniesieniu do metod produkcji.

Okres, który ma być ustalony przez państwa członkowskie, kończy się nie później niż dnia 1 października".

„Farmer” informował o planowanych zmianach już zimą – a także o tym, jakie inne zmiany dyskutowano. Wśród nich było m.in. pozostawianie międzyplonów na 10 tygodni.

Więcej: Od 2018 roku zmiany w gospodarowaniu na obszarach EFA