Czy rolnik, który otrzymał pomoc na realizację inwestycji w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, może zapisać za rok swoje gospodarstwo synowi, albo sprzedać je?  Taki problem postawił jeden z naszych czytelników.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tak wyjaśniła to zagadnienie:

„Składając wniosek o przyznanie pomocy na <Modernizację gospodarstw rolnych> rolnik oświadcza, że podane w nim informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Na podstawie danych z wniosku ARiMR bada, czy spełnione są warunki do przyznania pomocy, a także ocenia, czy inwestycje zaplanowane przez rolnika jest uzasadniona ekonomicznie. Jeżeli rolnik planuje zmienić dane w już złożonym wniosku przed podpisaniem umowy z ARiMR, musi poinformować Agencję o zmianach. Ponadto, jeżeli rolnik wie, że w okresie docelowym nie będzie w posiadaniu wszystkich gruntów wchodzących w skład jego gospodarstwa, to wypełniając biznes plan powinien pomniejszyć powierzchnię gospodarstwa o grunty, które nie będą wówczas do niego należały.

Jeżeli natomiast rolnik zawrze już z ARiMR umowę o przyznanie pomocy na <Modernizację gospodarstw rolnych>, to kwestie zbycia w całości lub części gospodarstwa są w niej dokładnie uregulowane (par. 15). Zawsze jednak o wszelkich zmianach dotyczących planowanego zbycia gospodarstwa rolnego lub jego części, beneficjent powinien poinformować Oddział Regionalny ARiMR w formie pisemnej. Dysponując szczegółową wiedzą dotyczącą zakresu planowanych przez beneficjenta zmian w gospodarstwie, to OR ARiMR będzie mógł zająć wiążące stanowisko w sprawie ewentualnego pomniejszenia areału gospodarstwa, przy czym trzeba zaznaczyć, że zmiana ta nie może wpływać m. in. na możliwość zachowania celu operacji, ekonomiczne uzasadnienie inwestycji oraz wykorzystanie jej zgodnie z przeznaczeniem.”

Zatem planując zmiany w areale gospodarstwa bezpieczniej jest ujawnić swoje zamiary w agencji już przed podpisaniem umowy z PROW, aby nie narazić się na konieczność zwrotu otrzymanych pieniędzy.