Obejmują m.in. żywność: rezerwy mogą stanowić produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, toteż w żywnościowych rezerwach strategicznych ARM utrzymuje zboża i przetwory zbożowe (zboże, mąkę pszenną, makarony), mięso i produkty mięsne (półtusze wieprzowe, dania gotowe typu pasztet), tłuszcze – to jest masło, smalec oraz tzw. inne asortymenty, czyli np. wodę pitną oraz mleko w proszku.

Informację na ten temat przedstawił w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Janusz Turek.

Jak powiedział, rezerwy strategiczne, zgodnie z ustawą o rezerwach strategicznych z 29 października 2010 r., tworzy w drodze decyzji minister właściwy do spraw energii, natomiast decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych wykonuje Agencja Rezerw Materiałowych jako agencja wykonawcza. ARM dokonuje zakupu określonej ilości asortymentu rezerw strategicznych oraz zawiera stosowne umowy cywilnoprawne na przechowywanie lub odpłatne utrzymywanie rezerw, stanowiących własność przedsiębiorców.

Zakupy towarów i usług dokonywane są na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych, zgodnie z procedurami agencji, a także z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Cały tryb dotyczący tworzenia żywnościowych rezerw strategicznych, jak i ich wymiana, są określone stosownymi klauzulami w myśl przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

- ARM, oczywiście, opracowuje warunki przetargu i tryb postępowania przetargowego w zakresie wyłaniania sprzedawcy lub podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa albo partia umów. Stosuje przejrzyste, niedyskryminujące i konkurencyjne zasady, to jest istota art. 13 ustawy o rezerwach strategicznych – mówił prezes ARM.

A jak wygląda utrzymywanie żywnościowych rezerw strategicznych?

- Agencja zawiera z przedsiębiorcami umowy na odpłatne świadczenie w obcych magazynach usługi przechowania, obejmującej cykliczną wymianę rezerwy, jak i też świadczenie usługi cyklicznej wymiany w magazynach będących własnością ARM. Jest jeszcze trzeci element a mianowicie świadczenie usługi utrzymywania rezerw, stanowiących własność przedsiębiorcy. (…) Tam, gdzie towar jest własnością agencji, jest wówczas zobowiązanie przedsiębiorcy do stałej gotowości wydania towaru w każdym czasie, w przypadku konieczności ich udostępniania. A także jest forma utrzymywania rezerw, gdy towar jest własnością przedsiębiorcy. Stosujemy tutaj dwa bardzo istotne warunki, dotyczące – po pierwsze – zobowiązania podmiotu utrzymującego rezerwy do stałej gotowości sprzedaży oraz zobowiązanie przedsiębiorcy do stałej gotowości wydania rezerwy w ramach konieczności udostępniania żywnościowych rezerw strategicznych. Tu mamy ten ostatni, najistotniejszy element udostępniania żywnościowych rezerw strategicznych – udostępnianie rezerw jest realizowane na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw energii o udostępnianiu rezerw. Może to nastąpić z urzędu lub na wniosek zainteresowanego organu administracji państwowej. Oczywiście, taka decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu przez ARM. Na tę okoliczność agencja dysponuje szczegółową procedurą udostępniania rezerw strategicznych.

W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie działań ministra właściwego do spraw energii w zakresie rezerw strategicznych, wysokość rezerwy jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Najwyższa Izba Kontroli alarmowała w ubiegłym roku, że nie jest realizowany Program dotyczący tworzenia, utrzymywania oraz likwidacji rezerw.

Więcej: Polska nie ma właściwych rezerw strategicznych

Informacja przedstawiona w sejmowej komisji rolnictwa nie wywołała żadnej dyskusji.

Realizacja zakupów na ten cel - poza obronnym czy strategicznym - ma czy też może mieć znaczenie rynkowe.