• Jak podaje MKiŚ, w przypadku systemów ogrzewania o mocy do 20 kW oraz systemów chłodzenia o mocy do 12 kW w domach nie ma obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli systemów grzewczych i chłodniczych.
  • Jednak jeżeli w budynku wielorodzinnym będzie zainstalowana instalacja grzewcza o mocy przekraczającej 20 KW oraz/lub klimatyzacji przekraczającej moc 12 KW to właściciel lub właściciele budynku będą już zobowiązani do zlecenia przeprowadzenia kontroli takiej instalacji co 5 lat.
  • Zgodnie z art. 23. ust 6 UCHEB, znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków przewiduje zwolnienie z obowiązkowego przeglądu raz na 5 lat instalacji grzewczej o mocy powyżej 20 KW i klimatyzacji pow. 12 KW po spełnieniu określonych warunków.

Okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji obejmą sprawdzenie ich stanu technicznego, ocenę sprawności tych systemów, doboru wielkości źródła ciepła lub chłodzenia do wymogów grzewczych lub chłodzenia budynków oraz zdolności systemów do optymalizacji działania w typowych warunkach ich użytkowania.

Podobnie jak w przypadku wymogów związanych ze sporządzaniem i przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich rodzajów okresowych kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji obowiązują od wejścia w życie UCHEB, czyli od 9 marca 2015 r.

Oznacza to, że w użytkowanych budynkach, w których zainstalowane są systemy techniczne wymienione w art. 23 UCHEB, przedmiotowe kontrole powinny być regularnie realizowane.

W jakich przypadkach będą obowiązkowe kontrole ogrzewania i klimatyzacji?

Zgodnie z art. 23 UCHEB ust. 1-3, właściciel lub zarządca budynku także mieszkalnego jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
  • okresowej, co najmniej raz na 5 lat – dla urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Zapewnienie przeprowadzenia odpowiednich rodzajów okresowych kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji i tym samym identyfikacja rodzajów kontroli należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków.

Kiedy właściciel domu ma obwiązek przeprowadzania okresowej kontroli ogrzewania i klimatyzacji?

Zgodnie z najnowszą ustawą nowelizująca ustawę o charakterystyce energetycznej budynków większość właścicieli domów i budynków jednorodzinnych będzie zwolnionych z obowiązku przeprowadzania regularnej obowiązkowej kontroli instalacji grzewczych i klimatyzacji w domu.

Obowiązek ten będzie ściśle uzależniony od mocy instalacji grzewczej oraz mocy klimatyzacji w domu.

Jak podaje MKiŚ, w przypadku systemów ogrzewania o mocy do 20 kW oraz systemów chłodzenia o mocy do 12 kW nie ma obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli systemów grzewczych i chłodniczych.

Jednak jeżeli w domu np. wielorodzinnym będzie zainstalowana instalacja grzewcza o mocy przekraczającej 20 kW oraz/lub klimatyzacji przekraczającej moc 12 kW to właściciel lub właściciele budynku wielorodzinnego będą zobowiązani do zlecenia przeprowadzenia kontroli takiej instalacji co 5 lat. 

Znowelizowana ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku wykonywania takiej kontroli jeżeli są spełnione określonych warunków.

Kiedy właściciel domu z instalacją grzewczą powyżej 20 kW będzie zwolniony z obowiązku kontroli?

Jednocześnie zgodnie z art. 23  ust. 6 UCHEB nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania o mocy powyżej 20 kW oraz systemu klimatyzacji o mocy powyżej 12 kW w budynkach mieszkalnych wyposażonych w systemy automatyki i sterowania umożliwiające:

  • stałe monitorowanie elektroniczne dokonujące pomiarów sprawności systemu ogrzewania, połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, systemu klimatyzacji lub połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji i informujące właścicieli lub zarządców budynków o spadku sprawności tych systemów i potrzebie ich konserwacji, naprawy lub wymiany;
  • skuteczne sterowanie w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii.

Oznacza to że jeżeli instalacja grzewcza i klimatyzacyjna jest cały czas monitorowana i ma funkcję która informuje właścicieli o spadku sprawności lub konieczności przeprowadzenia konserwacji lub naprawy to wtedy są oni zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia kontroli.

Dodatkowo instalacja grzewcza i klimatyczna musi mieć opcje pozwalające na ciągłą kontrolę i sterowanie jej działania z możliwością dokładnej regulacji np. temperatury grzania/chłodzenia itd.

Kto ma uprawnienia do wykonania okresowego przeglądu instalacji grzewczej i klimatyzacji w domu?

Kontrole mogą przeprowadzać osoby wpisane do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, spełniające wymagania określone w UCHEB.

Protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Ich wzory zostały określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Zgodnie z art. 41 pkt 3 UCHEB kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 (unika przeprowadzenia opisanych powyżej okresowych kontroli), podlega karze grzywny. Protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.