• Każdemu podatnikowi, będącemu właścicielem domu, przysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 tys. zł, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości.
  • Także współwłaściciele jednego budynku mogą skorzystać z przysługującego odliczenia.
  • Odliczenie dokonuje się na podstawie wystawionych faktury VAT wyłącznie przez podmioty nie korzystające ze zwolnienia z VAT.
  • Możliwe jest rozliczenie wydatków poniesionych w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga Termomodernizacyjna  przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika, jeśli prace modernizacyjna zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik musi zwrócić ulgę doliczając kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Co podlega odliczeniu z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Budynek powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, maksymalnie może być w nim wydzielone dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy (powierzchnia nie większa niż 30% całości).

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można więc korzystać w przypadku domu będącego w budowie.

W przypadku np. instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych, ulga przysługuje także przy montażu na garażu czy budynku gospodarczym (służącym budynkowi mieszkalnemu), jeśli nie ma technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego.

Termomodernizacja jest przedsięwzięciem, które ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. W rozumieniu ustawy, w jej ramach mogą zostać wykonane:

  • ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych np. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej,
  • ulepszenia, które zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, pod warunkiem, że budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, np. wymiana kotła w ocieplonym budynku. przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, jak np. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, czyli także instalacje fotowoltaiczne, jak i pompy ciepła lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji czyli np. kotły kondensacyjne itd.

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku to każdy z nich może odliczyć całość poniesionych wydatków.

Co należy zrobić, aby nie utracić ulgi termomodernizacyjnej?

Aby nie utracić możliwości odliczenia ulgi termomodernizacyjnej od podatku musisz:

  • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne bez konieczności przeprowadzania audytu energetycznego;
  • kupować tylko towary, produkty lub usługi, których nabycie, zgodnie z wykazem można odliczyć (panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem, pompa ciepła, kolektory słoneczna, kocioł grzewczy, zbiornik na olej lub gaz, kocioł gazowy kondensacyjny);
  • ukończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjnej w ciągu 3 lat;
  • udokumentowane wydatki odliczać na bieżąco za każdy rok podatkowy w deklaracji PIT, jednak nie dłużej niż 6 lat.