Każdy producent wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do ewidencji prowadzonej przez prezesa ARR, zobowiązany jest do złożenia w ARR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. deklaracji dotyczących rynku wina:

1.   Deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym;

2.   Deklarację o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym;

3.   Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych, w dniu 31 lipca 2017 r.;

4.   Deklarację o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego - w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn., jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2017/2018.

Informacje dotyczące terminów i zakresu wszystkich deklaracji oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARR 

Deklaracje można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy Karolkowej 30.