Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w 2016 r. Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym,  w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Stawka, pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni:

1) uprawy, w której powstały szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70%

lub

2) upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na których powstały szkody w wysokości

co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw

- spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania.

Pomoc jest udzielana do wysokości równowartości w złotych 15000 euro, na wniosek producenta rolnego złożony do dnia 5 grudnia 2016 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej połowa powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie była ubezpieczona co najmniej od jednego z ryzyk, pomoc pomniejsza się o połowę.

Do wniosku trzeba załączyć m.in. kopię protokołu szacowania szkód. Jeśli złożone wnioski przekroczą łącznie kwotę 100 mln zł, będzie stosowany współczynnik korygujący, stanowiący iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc.

Rozporządzenie  określającego warunki pomocy udzielanej przez ARiMR  znowelizowano 22 listopada, 25 listopada skierowano je do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Ma wejść w życie dzień po opublikowaniu.

Więcej: MRiRW: 100 mln zł dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe