Rosną bioasekuracyjne wymagania, do połowy sierpnia rolnicy będą znów składać deklaracje, czy spełnią rozszerzone wymagania, czy rezygnują z hodowli. Jak się okazuje, Ministerstwo Rolnictwa zrezygnowało już z zamiaru pomocy rolnikom, jeśli chodzi o wprowadzanie bioasekuracji.

Ile będzie kosztowało wyposażenie gospodarstwa w maty? Jaki łączny koszt bioasekuracji jest przewidywany i ile gospodarstw - według MRiRW - podejmie się wprowadzenia zaostrzonej bioasekuracji, a ile - i jakiej wielkości - zrezygnuje z hodowli? – zapytałam w MRiRW.

To nawet nie pokusiło się o powtórzenie wyliczenia z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018.

W ocenie skutków regulacji podano tam, że odszkodowanie za ubój lub zabicie 1 szt. wyniesie średnio 538 zł. Założono, że oświadczenia o niespełnieniu wymagań złoży ok. jedna czwarta posiadaczy do 50 szt. zwierząt, odszkodowania za decyzje nakazujące ubój lub zabicie w związku z niespełnieniem wymagań bioasekuracji wyniosą więc 6 800 320 zł.

Ogrodzenie ma kosztować 120 zł netto za metr bieżący, brama 2987, furtka 980 zł netto.

Mata do dezynfekcji – 1500 zł netto.

Koszt wzmocnienia bioasekuracji średnio w gospodarstwie wyliczono dla gospodarstw liczących:

- 51-200 sztuk na 33263 zł brutto

- 201-500 sztuk  na 37299 zł brutto

- powyżej 500 sztuk na 47714 zł brutto.

Więcej: Jaka bioasekuracja po rozszerzeniu?

Nie wiadomo, czy ministerstwo podtrzymuje te wyliczenia, gdyż odpowiedziało:

„Koszty związane z przestrzeganiem ww. zasad i wymagań należą do kosztów nierozerwalnie związanych z prowadzeniem przez rolników ww. działalności. Biorąc pod uwagę dobrowolny charakter składania oświadczeń, o których mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie może wskazać ani liczby gospodarstw, w których spełnione zostaną wymagania bioasekuracji, ani liczby posiadaczy zwierząt, którzy zrezygnują z utrzymywania świń. Na realizację „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 zaplanowane zostały środki w wysokości: - 20 mln zł na odszkodowania za zabite lub poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej zwierzęta, - 13, 0258 mln zł na rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt w gospodarstwie.”

19 lipca 2017 r. podczas sejmowej debaty nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wiceminister Ewa Lech przyznała, że brak pieniędzy na wypłatę odszkodowań i rekompensat, a ministerstwo jest na etapie... powoływania zespołu ds. opracowania nowych zasad dotyczących odszkodowań: - Niestety, najpierw muszą być wydane te decyzje, które blokują gospodarstwa, o podejrzeniu, potem o stwierdzeniu, a szacowanie jest w drugiej kolejności. Oczywiście to trwa i my zdajemy sobie z tego sprawę,  a opóźnienia wynikają też z uruchamiania rezerwy celowej.

Rezerwę celową na zwalczanie chorób zakaźnych wydano w marcu.

Więcej: Ile kosztuje ASF i grypa ptaków?

 Teraz mają być na ten cel skierowane dodatkowe środki. Kiedy będą? Jak widać, wszystko – poza „bioasekuracyjnym” ubojem – przebiega wolno.

Na refundację niektórych wydatków mogą liczyć tylko właściciele dużych gospodarstw. Jak przypomniało ministerstwo, „w ramach PROW 2014-2020 realizowana jest pomoc  mająca na celu wsparcie inwestycji zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ASF w ramach poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof PROW 2014-2020. Wsparcie kierowane będzie m.in. do rolników, znajdujących się w strefach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF, na realizację operacji inwestycyjnych polegających na budowie infrastruktury potrzebnej do stworzenia odpowiednich warunków bioasekuracji.

-              Forma wsparcia: refundacja do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

-              Zakres kosztów kwalifikowalnych: koszty ogrodzenia chlewni i terenu obsługującego chlewnię lub utworzenie zadaszonej niecki do dezynfekcji.

-              Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta: 100 000 zł.

-              Minimalny koszt operacji: 10 000 zł.

-              Preferencje w przyznaniu wsparcia: wielkość stada.

-              Minimalna wielkość stada: 300 sztuk.

-              Budżet PROW 2014 – 2020 dla poddziałania: 20 000 000 euro.

-              Nabór wniosków w ramach ww. poddziałania zaplanowany został na III kwartał 2017r. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach ww. poddziałania zostanie, m.in. opublikowane na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa.

Wybór operacji będzie dokonywany na podstawie określonych kryteriów. W przypadku rolników, prowadzących działalność rolniczą na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF, o kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała przede wszystkim średnia liczba świń w stadzie.”

Więcej: Zapobieganie klęskom i katastrofom będzie finansowane z PROW