Zaprojektowane przez MRiRW rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej to przede wszystkim rezultat zmian w strukturze agencji płatniczych, wchodzących w życie od początku września.

Zgodnie z projektem, tylko prezes ARiMR będzie właściwym organem w zakresie umarzania w całości lub w części należności z tytułu wsparcia z funduszy unijnych.

Ważną nowością jest wprowadzenie przepisu określającego, że w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, wynikających z harmonogramu spłat, będącego załącznikiem do decyzji o rozłożeniu spłaty należności na raty, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu spłaty należności na raty. Podobny mechanizm działa w Ordynacji podatkowej.

W aktach sprawy znajdzie się decyzja umarzająca należność lub oświadczenie o umorzeniu należności – jeśli należności nie odzyskano w wyniku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, albo postępowanie upadłościowe zostało umorzone w związku z brakiem majątku upadłego, albo dłużnik zmarł, albo dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z KRS.

Przepisy będą miały zastosowanie także do należności przypadających Agencji Rynku Rolnego jako agencji płatniczej wypłacającej należności przed 1 września 2017 roku.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r. Będzie stosowane do wszystkich postępowań nie zakończonych przed tym dniem.

W załączeniu projekt.