Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, w art. 106 ust. 3 stanowi, że państwa wypłacające swoim beneficjentom dopłaty w walucie innej niż euro dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

Dopuszcza jednak wyjątek: otóż od tego roku możliwe jest też przeliczenie na podstawie średniej kursów walutowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny podczas miesiąca przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

A jak będzie w Polsce? Rolnicy często obserwowali dziwne załamanie kursu euro w okolicy 30 września. Czy Polska skorzysta z możliwości przeliczania euro po kursie z całego września?

Niewykluczone. Pytaliśmy o to w MRiRW wiele razy. Odpowiedzi nie były jednoznaczne. „W drodze odstępstwa,  w należycie uzasadnionych przypadkach, państwa członkowskie mogą zadecydować o dokonaniu przeliczenia na podstawie średniej kursów walutowych ustalonych przez EBC podczas miesiąca przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana. Państwa członkowskie wybierające taką możliwość ustalają i publikują taki średni kurs przed dniem 1 grudnia tego roku. Jednocześnie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewiduje, że w przypadku wyboru drugiej metody określania kursu, kurs ten zostanie ogłoszony w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi” – odpowiadało ministerstwo cokolwiek ogólnie.

A kiedy będzie podjęta decyzja, który kurs wybrała Polska? – dopytywaliśmy.

I wreszcie wiemy: „decyzja o tym, który kurs zostanie przyjęty w odniesieniu do kampanii roku 2015 zostanie podjęta, gdy kursy te będą już znane i możliwe będzie ich porównanie i ocena, tj. na początku października br.” – wyjaśniło MRiRW.

Zatem czekamy, obserwując we wrześniu kurs euro. Bo chyba na pewno wybrany będzie ten korzystniejszy dla rolników sposób przeliczania?...