Prostowany artykuł to "ARiMR gotowa do... wyborów".

„Na portalu farmer.pl został opublikowany artykuł pełen nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących wynagrodzeń w ARiMR.  Rzecznik prasowy Agencji zwrócił się do Redaktora Naczelnego "Farmera" o ich sprostowanie” – ogłosiła na swojej stronie internetowej już 6 października ARiMR, „podrzucając” tę cenną informację do skrzynek pocztowych swoich pracowników. A rzecz to ważna – 9 października zapowiedziano protest pracowników ARiMR pod MRiRW w Warszawie.

W ferworze walki rzecznik zapomniał podrzucić i adresatom sprostowania jego treść. Ale następnego dnia przypomniał sobie o nas, zaniósł list na pocztę, co poskutkowało możliwością odbioru 12 października i udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedzi o tyle trudnej, że rzecznik prasowy ARiMR nie podał, które sformułowania z artykułu prostuje. Zachowam zatem podany w „Sprostowaniu” podział na zagadnienia.

1. W pierwszym punkcie sprostowania rzecznik pisze: "degradacja ze stanowiska i powierzenie pracownikowi innej pracy, zajmującemu dotychczas stanowisko kierownicze powinna wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia danego pracownika, ponieważ wynagrodzenie winno być adekwatne do zajmowanego stanowiska i wykonywanych zadań."

Powinna, ale nie będzie musiała - i o tym właśnie był ten tekst.

„Rozwarcie nożyc” wynagrodzeń pozwala pominąć taką prostą i powszechnie zrozumiałą zależność między wynagrodzeniem i rodzajem pracy.

2. Sprostowanie: "Nieprawdziwy jest zarzut nagłej zmiany Regulaminu wynagradzania."

Takiego zarzutu w tekście nie było. Był zarzut zmiany regulaminu przed wyborami. Bez znaczenia jest, czy było to 2 czy aż 3 tygodnie przed wyborami (zarządzenia były podane jako załączniki przy tekście, w nich informacja, że nowe zarządzenie wchodzi w życie 2 tygodnie od przekazania pracownikom, trudno precyzyjnie określić, kiedy ten fakt miał miejsce dokładnie, ale nie jest to w ogóle istotne).

Bez znaczenia jest też w tym kontekście, jak długo i mozolnie przygotowywano się do tej zmiany. Trudu tego nie podjęto wcześniej - tylko na odchodnym, i to jest istotne.

3. Ze sprostowania: "Nieprawdziwym jest fakt podany przez autora artykułu, jakoby ostatnia zmiana Regulaminu wynagradzania pracowników ARiMR miała miejsce 5 lat temu, zaś aktualna zmiana wchodziła w życie 2 tygodnie przed wyborami. Poza obecną zmianą, w trakcie ostatnich 5 lat, Regulamin wynagradzania pracowników ARiMR został zmieniony na podstawie zarządzenia Nr 34/2014 Prezesa ARiMR z dnia 18.06.2014 r."

W tekście: "Rzeczywiście zmiana regulaminu - wprowadzana po 5 latach od poprzedniej i wchodząca w życie dwa tygodnie przed wyborami - jest cokolwiek zastanawiająca."

Z uzasadnienia Zarządzenia 57: "Obowiązujący w chwili obecnej system wynagradzania w ciągu ostatnich 10 lat nie był w sposób istotny zmieniany".

Znów, jak poprzednio, zauważę, że przy tekście podane były treści zmienionego i poprzedniego zarządzenia, w nich na początku wymienione są wszystkie zmieniane zarządzenia. To nie jest istotne, nie było powodu, aby je wymieniać wszystkie. Chodzi o to, że długo nie zmieniano czegoś, co na odchodnym zmienić postanowiono. Coś w regulaminach zmieniano „po drodze" ale niewiele. Dwa dołączone zarządzenia to te istotne w tej sprawie, trudno więc mówić o jakimś niedopowiedzeniu czy dezinformacji.

4. Ze sprostowania: "Nieścisłą jest informacja dotycząca zarzutu nie podwyższenia najniższych stawek wynagrodzeń pracowników ARiMR, o co rzekomo zabiegał związek zawodowy NSZZ Solidarność."

Informacja "dotycząca zarzutu nie podwyższenia najniższych stawek wynagrodzeń pracowników ARiMR, o co rzekomo zabiegał związek zawodowy NSZZ Solidarność" jest ścisła. Stawek najniższych nie podniesiono. Związek o to właśnie zabiegał (m.in. zresztą). Tych stawek nie podniesiono, co "sprostowanie" potwierdza i nawet uzasadnia niemożność przeprowadzenia takiej podwyżki: "wiązałoby się z naruszeniem limitu funduszu wynagrodzeń ustalonego w ustawie budżetowej i tym samym, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych."

5. Sprostowanie: "Nieprawdziwą jest informacja, że zmiana Regulaminu wynagradzania pracowników ARiMR, wprowadziła wymóg odbycia kursów kierunkowych specjalistycznych na stanowiskach Naczelnika Wydziału lub Kierownika Sekcji. Nowy Regulamin wynagradzania nie wprowadził w tym zakresie żadnych zmian. Ww. wymóg dla tych stanowisk pracy funkcjonuje od 2004 r." 

Tekst: "Od obecnych pracowników w Centrali Agencji zajmujących stanowiska naczelnika wydziału lub kierownika sekcji nie wymaga się też spełnienia nowych wymogów kwalifikacyjnych - jednak nowi będą musieli mieć już nie tylko wyższe wykształcenie, ale odbyć "kursy kierunkowe (specjalistyczne), związane z tematyką realizowaną przez komórkę organizacyjną". Cokolwiek kryłoby się za takim enigmatycznym sformułowaniem, musi wymagać czasu."

Uzasadnienie Zarządzenia 57, wydanego przez prezesa ARiMR, a dołączonego do tekstu: "Przyjęte zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników ARiMR polegają przede wszystkim na:

1) zmianie załączników nr 1 i 4 w zakresie wymagań kwalifikacyjnych. W załączniku nr 1 zostają podniesione wymagania kwalifikacyjne, w zakresie stażu pracy, na stanowisku naczelnik wydziału w Centrali ARiMR. W załączniku nr 4 zostają zmienione wymagania kwalifikacyjne, w zakresie stażu pracy i kwalifikacji specjalnych, na stanowisku głównego specjalisty w oddziałach regionalnych".

Prezes nie wie, co zmienił i ze "sprostowania" się dowie?

Rzecznik nie doczytał tekstu, a sprostował.

 

6. Sprostowanie: "Nieprawdą jest, iż pracownicy Agencji otrzymują premie za pracę i że "kto już ma - ten będzie mieć"."

Tekst: "Zadziwiająco dużą rozpiętość przyjęto też w stosunku do nagród indywidualnych: już nie 4-, ale 6-krotność wynagrodzenia miesięcznego w ciągu roku może otrzymać pracownik. Wynagrodzenia - dodajmy - nad wyraz zróżnicowanego, co pociąga za sobą zróżnicowanie nagród.

A to wszystko w sytuacji utrzymania tych samych kosztów zatrudnienia. Jak z tego wynika, kto już ma - ten mieć będzie. Podnieść najniższych wynagrodzeń natomiast nie ma z czego."

Tekst zgodny z Zarządzeniem 57, nie wiadomo, co prostuje w tym fragmencie to "sprostowanie".

Wiadomo natomiast, co głosi Art. 31a prawa prasowego:

„Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym.”

Do tematu – jak również analizy sposobu realizacji zmienionego zarządzenia określającego wynagrodzenia w agencji - wrócimy.