Cudowne rozmnożenie? Nie, tylko różne sposoby obliczania. I – jak zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wyjaśnieniu nadesłanym do Krajowej rady Izb Rolniczych – wszystko jest w porządku. „W ocenie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej przyjęcie w obowiązujących przepisach dwóch różnych sposobów definiowania i ustalania dochodu uzasadnia, dla celów przyznania świadczeń przewidzianych w tych ustawach, możliwość przyjmowania odmiennych szacunkowych kwot dochodu uzyskiwanego z 1 ha przeliczeniowego przez osoby utrzymujące się z pracy w gospodarstwie rolnym” - podano.

Dochód jest różnie definiowany w przepisach - inaczej w przepisach dotyczących pomocy społecznej, a inaczej w tych dotyczących świadczeń rodzinnych, przyjętych też w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Inaczej jest też ustalany.

MRPiPS podkreśliło, że wysokość dochodu przyjmowana zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest weryfikowana co 3 lata, zgodnie z tą ustawą. W 2004 r., kiedy ustawa weszła w życie, stawka wynosiła 194 zł, od 2006 – 207 zł, w 2012- 250 zł, od 2015 – 288 zł. „Podkreślono, że zmiana szacunkowej wysokości dochodu uzyskiwanego z 1 ha przeliczeniowego, jako składnika dochodu osób ubiegających się o świadczenia, jest brana pod uwagę przy weryfikacji spełniania przesłanki kryterium dochodowego, a co za tym idzie wpływa bezpośrednio na liczbę osób uprawnionych do świadczeń. Z przytoczonych powyżej względów zmiana kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego każdorazowo skutkuje zmianą w sferze finansów publicznych i z tego względu ustawa o pomocy społecznej przewiduje w art. 9 szczegółowy tryb dokonywania weryfikacji kryteriów dochodowych pociągającej za sobą zmianę kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego” – podano.

I nie zapowiada się ujednolicenie podejścia, bo „wobec braku wprowadzenia systemu pozwalającego na ustalenie realnych dochodów osiąganych przez rolników indywidualnych istnieje konieczność szacunkowego ustalenia tych dochodów, a biorąc pod uwagę przyjęcie w obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych dwóch różnych sposobów definiowania i ustalania dochodu, uzasadnione jest przyjmowanie odmiennych szacunkowych kwot dochodu uzyskiwanego z 1 ha przeliczeniowego zgodnie z przepisami ww. ustaw.”