Potwierdzają się nasze wcześniejsze informacje: Polska zgłasza potrzebę zmian w systemie dopłat bezpośrednich, do czego mamy prawo od 2017 roku.

Więcej: Będą zmiany w płatnościach związanych z produkcją

Zmiana oczywista to wynik zaprzestania kwotowania buraków cukrowych – płatność ma przysługiwać na całą powierzchnię upraw, bez względu na posiadanie kwoty produkcji.

Pozostałe zmiany to wynik „nabytego doświadczenia z pierwszych lat stosowania nowego systemu wsparcia bezpośredniego” – podano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Największe zmiany dotyczą roślin wysokobiałkowych.

Wsparcie będzie przysługiwało w dwóch podsektorach:

- do roślin strączkowych na ziarno

- do roślin pastewnych.

Pierwszy sektor ma mieć znaczenie w towarowej produkcji pasz, natomiast drugi dla samozaopatrzenia gospodarstw. „Ponieważ oba podsektory mają być ukierunkowane na dostarczanie surowca do produkcji pasz, wprowadzono warunek zbioru ziarna (w podsektorze 1), wyłączono ze wsparcia uprawy przeznaczone na zielony nawóz (w podsektorze 2)” – uzasadniono.

Wykaz gatunków roślin będzie podany w rozporządzeniu. Podsektor 1 ma obejmować uprawy najważniejszych roślin strączkowych, mających znaczenie jako komponent pasz treściwych (śruty), tj. bobik, groch pastewny, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty i soję zwyczajną. Podsektor 2 będzie obejmował uprawy esparcety, koniczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki, czyli wszystkie uprawy dotychczas wspierane w ramach płatności wysokobiałkowych, z wyjątkiem roślin strączkowych.

W podsektorze 2 ustalono limit powierzchniowy – płatność ma przysługiwać do 75 ha.

W podsektorze 1 natomiast stawki mają być zróżnicowane w zależności od powierzchni upraw kwalifikujących się do tej płatności. W efekcie mniej otrzymają na ha duże gospodarstwa. „Takie podejście jest uzasadnione zwłaszcza ze względu na to, że gospodarstwa te odnoszą większe korzyści wynikające ze skali produkcji, a zatem nie wymagają wsparcia na zbliżonym poziomie” – uzasadniono. W podsektorze 1 brak limitu powierzchniowego to wynik zapotrzebowania przemysłu na jednolite partie surowca.

Zaprzestanie wspierania malin to natomiast wynik oceny IERiGŻ, wskazującego na poprawę opłacalności tej produkcji.

Dla krów i bydła obniżono limit liczby zwierząt – z obecnych 30 do 20 sztuk. „Zapewni to ukierunkowanie wsparcia wyłącznie do tych gospodarstw, w których – pomimo ogólnego wzrostu pogłowia w całym sektorze – obserwuje się tendencję spadkową” – podano w uzasadnieniu odnośnie do bydła, natomiast w przypadku krów wskazano na potrzebę „zminimalizowania ryzyka dalszego wzrostu liczby krów”.

Zmiana okresu przetrzymywania owiec - na okres od 15 marca do 15 kwietnia – ma ułatwić zarządzanie stadem. Posiadacze owiec i kóz będą zwolnieni z obowiązku wpisywania we wniosek numerów identyfikacyjnych.

Ponadto przewidziano możliwość wystąpienia z systemu dla małych gospodarstw po 30 września, w przypadku powiększenia gospodarstwa w wyniku spadku lub przejęcia.