Jak już informowaliśmy, rolnicy korzystający z usług doradczych w ramach PROW będą mogli skorzystać z darmowego wypełniania e-wniosku.

Więcej: Doradcy wypełnią bezpłatnie niektóre e-wnioski w ramach pomocy z PROW

A pozostali?

Przecież doradcy z ODR dostają wynagrodzenia za pracę, dlaczego więc usługa wypełniania wniosku ma być odpłatna? – pytają rolnicy, a MRiRW wyjaśnia:

„Ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) działają na podstawie ustawy z 14 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2017 poz.1149 j.t.). Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy, jednostki doradztwa rolniczego mogą wykonywać odpłatne usługi doradcze. W art.13 ust.1 ustawy określono, że wysokość wynagrodzenia za odpłatne usługi określa cennik, zatwierdzany, na wniosek dyrektora jednostki, przez organ, któremu dana jednostka podlega, a więc od 20 sierpnia 2016 r. przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Cennik, przed przekazaniem do zatwierdzenia, na podstawie art.13 ust.3 ustawy, musi być zaopiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego, działająca przy ODR. Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy - cennik powinien być podany do publicznej wiadomości w siedzibie ODR oraz w jej komórkach organizacyjnych.

Jak wynika z przytoczonych przepisów ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, cennik jest opracowywany przez dany ODR, opiniowany przez działającą przy nim Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego i zatwierdzany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany cennika są wprowadzane w tym samym trybie, w jakim został on opracowany. Decyzję o zmianie cennika podejmuje dyrektor jednostki, dostosowując go do zmieniających się warunków gospodarczych, w jakich ODR prowadzi działalność.

Rolnicy korzystający z odpłatnych usług mogą otrzymać paragon lub fakturę.”

Na stronach internetowych ODR trudno znaleźć cenniki.

- Cennik usług na stronie internetowej nie może być zamieszczany – mówi Robert Stopa z Warmińsko-Mazurskiego ODR, ale nie potrafi podać przepisu, z którego miałoby to wynikać. - Rolnik musi przyjść i wtedy dowie się, ile kosztuje usługa.

Dotychczas rolnicy nie mieli dobrych doświadczeń związanych z korzystaniem z pomocy doradców w wypełnianiu wniosków.

Więcej: 
Doradca radzi, rolnik wypełnia, płaci i ponosi odpowiedzialność

Doradca ODR pomoże wypełnić wniosek o dopłaty?

Czy to się zmieni?