Wysokość wsparcia jednostkowego przysługującego na 1 kg mleka (wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009) określona została na poziomie 0,015 zł.

Do poszczególnych Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego wpłynęło od producentów mleka blisko 93,5 tys. wniosków o udzielenie wsparcia. Dyrektorzy Oddziałów Terenowych ARR wydali ok. 91,7 tys. decyzji w sprawie udzielenia wsparcia oraz 1,4 tys. decyzji o odmowie przyznania wsparcia. Ponad 300 wniosków zostało pozostawionych bez rozpoznania w związku z nieuzupełnieniem przez wnioskodawców braków formalnych.

Z tytułu przyznanego wsparcia Agencja Rynku Rolnego wypłaciła producentom mleka ok. 82,9 mln zł, co stanowi 99 proc. przyznanych Polsce środków pieniężnych.

Zgodnie z przepisami, pozostały 1 proc. przyznanych środków został przeznaczony na uwzględnienie odwołań od decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia wsparcia.

Dokonana przez ARR przed przystąpieniem do procesu analiza – w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Rady Ministrów – wykazała, że uprawnionych do uzyskania wsparcia jest ponad 93 tys. producentów mleka zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR. Oznacza to, że ok. 98% uprawnionych producentów mleka złożyło swoje wnioski, a tym samym uzyskało dodatkowe środki finansowe.

W chwili obecnej w Agencji Rynku Rolnego trwa proces odwoławczy od decyzji wydanych przez Dyrektorów OT ARR w sprawie udzielenia wsparcia finansowego.

źródło: farmer.pl