Ministerstwo Rolnictwa opublikowało informację na temat modulacji.

Pierwotnie proponowany przez Komisję Europejską sposób dokonania redukcji skutkowałby zmniejszeniem krajowych płatności uzupełniających w Polsce o ok. 232 mln euro, podczas gdy szacunki dokonane na podstawie obecnych regulacji wskazują, że kwota ta będzie znacznie niższa i wyniesie ok. 101 mln euro – podkreśla biuro prasowe ministerstwa w opublikowanym komunikacie.

Jak wyjaśniono, modulacja dopłat bezpośrednich dotyczy w 2012 r. po raz pierwszy rolników „starej” UE. Są tam stosowane dwa rodzaje modulacji: podstawowa i dodatkowa. Podstawowa polega na obniżeniu o 10 proc. (w 2012) płatności przewyższających wartość 5 tys. euro. Dodatkowa dotyczy gospodarstw otrzymujących powyżej 300 tys. euro – im o 4 proc. zostanie obniżona nadwyżka ponad tę kwotę. Środki uzyskane w ten sposób powiększają kwoty przeznaczane na rozwój obszarów wiejskich.

Jak podaje ministerstwo, W związku ze stosowaniem modulacji w UE-15 krajowe płatności uzupełniające w nowych państwach członkowskich muszą zostać pomniejszone zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdzającą przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za rok 2012.

Zgodnie z wyjaśnieniami, kwota redukcji dla polskich rolników wyniesie 10 proc. nadwyżki łącznej kwoty wszystkich płatności bezpośrednich (krajowych i unijnych) ponad 5 tys. euro. Gdy łączna kwota płatności (krajowych i unijnych) przewyższa 300 tys. euro, redukcja będzie powiększona o kwotę odpowiadającą 4 proc. nadwyżki płatności uzupełniających ponad 300 tys. euro. Kwota redukcji nie może jednak przekraczać całkowitej kwoty płatności uzupełniających, które mają zostać przyznane rolnikowi za dany rok – dodaje ministerstwo. Uzupełnia też, że w przypadku gospodarstw otrzymujących z unijnego budżetu powyżej 300 tys. euro, płatności wspólnotowe również zostaną obniżone o 4 proc. nadwyżki tej kwoty (modulacja dodatkowa), a środki tak uzyskane trafią na PROW.

Ministerstwo dodaje, że w roku 2013 możliwe będzie przyznawanie tzw. przejściowego wsparcia krajowego. Wsparcie przyznawane będzie tym sektorom, które otrzymywały w 2012 r. krajowe płatności uzupełniające, tj: Sektor I (który obejmuje m. in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate) sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą), sektor chmielu, sektor skrobi ziemniaczanej, sektor tytoniu. Środki finansowe przeznaczone na przejściowe wsparcie krajowe zostały przewidziane w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie budżetu na 2013 r.