Jest to pierwszy konkurs z PROW, w którym można uzyskać dotacje na targowiska. W woj. pomorskim jest 89 targowisk stałych, w całym kraju - 2260. Inwestycje mają poprawić warunki sprzedaży w tych miejscach.

Piotr Jaśniewski, z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego powiedział PAP, że dzięki wsparciu może być zmodernizowanych ok. 20 targowisk.

Projekt jest adresowany do miejscowości liczących do 50 tys. mieszkańców, także miast, które dotychczas nie mogły ubiegać się o wsparcie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskodawcą może być gmina lub związek międzygminny. Maksymalny poziom pomocy unijnej wynosi 75 proc. kosztów inwestycji, pozostałą kwotę stanowi wkład własny beneficjenta.

Zaznaczył, że "w ramach tego konkursu mogą być realizowane prace związane z budową, ale też przebudową, remontem targowisk stałych". Dofinansowanie można też otrzymać na wyposażenie targowiska. Podkreślił, że "wsparcia nie otrzymają targowiska sezonowe".

Powiedział, że "aby beneficjent mógł otrzymać dofinansowanie, to targowisko powinno spełniać określone kryteria, np. gmina otrzyma dofinansowanie do budowy parkingu na targowisku, ale musi ono być właściwie zorganizowane, czyli np. posiadać sanitariaty". Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest też np. zadaszenie co najmniej połowy istniejących stoisk.

Poinformował, że "beneficjent może otrzymać pomoc finansową na modernizację targowiska, które jest utwardzone, oświetlone, ma przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej". Ponadto, na co najmniej połowie powierzchni handlowej targowiska muszą być sprzedawane produkty rolno-spożywcze. Musi ono być tak zorganizowane, aby możliwy był dostęp rolników do punktów sprzedaży.

Zakłada się, że modernizacje targowisk w Pomorskiem rozpoczną się jesienią i mogą potrwać dwa lata.

Projekty dotyczące targowisk mogą być realizowane dzięki rozporządzeniu z lipca ub. roku, które wprowadziło dodatkowy zakres dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w PROW 2007-2013.

Zakłada się, że dzięki inwestycjom w rozwój targowisk stworzone zostaną warunki do sprzedaży bezpośredniej, która jest najkrótszą drogą pomiędzy producentem a odbiorcą końcowym żywności.