Pomoc oferowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Więcej o tej pomocy:

Połowa Pakietu Hogana na zakup jałówek mlecznych

„Z informacji, jakie otrzymałem od rolników, którzy spełnili szereg wymogów formalnych jak i przeszli pozytywne kontrole w roku otrzymania wsparcia wynika, że w ramach programu ARiMR domaga się obecnie zwrotu przyznanych i już zrealizowanych dotacji. ARiMR pomimo kontroli gospodarstw nie stwierdziła, że mogło dojść do nieprawidłowości, chodzi o beneficjentów, pomiędzy którymi odbywały się transakcje sprzedaży materiału hodowlanego. Interpretacja urzędników ARiMR opiera się o podejrzenie stworzenia sztucznych warunków do otrzymania wsparcia” – podali posłowie Jarosław Sachajko i Paweł Szramka w interpelacji.

Jak wyjaśnił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, dochodzenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizację Rolnictwa zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych od niektórych beneficjentów to następstwo dwóch unijnych kontroli:

- przeprowadzonej w dniach 23-24 stycznia 2018 r. kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), w ramach której ETO postawił zarzuty braku osiągnięcia celu określonego dla przedmiotowego wsparcia (podśrodka „wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu propagowanie jakości i wartości dodanej”) oraz sztucznego tworzenia warunków do uzyskania pomocy;

- przeprowadzonego przez Komisję Europejską (DG ARGI) w dniach 9-13 lipca 2018 r. Postępowania wyjaśniającego nr INT/2018/006/PL w ramach kontroli zgodności rozliczeń. W ramach tego postępowania w odniesieniu do nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej kontrolą objęto m.in. działanie „Pomoc w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych”. Podjęte czynności kontrolne w tym zakresie miały na celu zbadanie, czy wykryte przez ETO nieprawidłowości były przypadkiem odosobnionym, jak również skupiały się na ocenie skuteczności kontroli przeprowadzonych przez polskie władze.

Pismem z 2 stycznia 2019 r. strona polska przedstawiła opis działań naprawczych, mających na celu wyeliminowanie niedociągnięć, które zapewnią legalność i prawidłowość wydatków.

Przeprowadzone zostały kontrole administracyjne, a w przypadkach budzących wątpliwości również kontrole na miejscu. „Jeżeli w ramach kontroli na miejscu potwierdzone zostało wystąpienie nieprawidłowości, wskazujących na brak osiągnięcia celu podśrodka, tj. brak zwiększenia wartości hodowlanej stad (stworzenia sztucznych warunków), wszczynane było postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie i odzyskanie nienależnie pobranych środków” – wyjaśnił minister.

ARiMR skontrolowała 2 394 podmiotów, w zakresie 2 431 przyznanych płatności. „W wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej polegającej na analizie transakcji, lokalizacji stad, zbieżności nazwisk i adresów zamieszkania pomiędzy sprzedającym a kupującym oraz przemieszczania zwierząt pomiędzy siedzibami stad ustalono, że wobec 154 beneficjentów, w zakresie 156 płatności, istnieje podejrzenie braku osiągnięcia celu podśrodka mechanizmu, tj. braku zwiększenia wartości hodowlanej należących do nich stad, a tym samym braku zwiększenia konkurencyjności gospodarstw i stworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy finansowej. W związku z powyższym służby kontrolne ARiMR przeprowadziły 154 kontrole na miejscu" - podał minister.

 Wydano 113 decyzji o nienależnie pobranych środkach finansowych. Pomoc zwróciło 74 beneficjentów, 20 zaskarżyło decyzje do sądu.

W załączniku cała odpowiedź na interpelację z zestawieniami beneficjentów i decyzji ich dotyczących z podziałem na powiaty.