Agencja we wrześniu 2012 r. dokonała ostatniej wypłaty pomocy działań Krajowego Programu Restrukturyzacji w wysokości około 15,9 mln zł, tj. około 3,8 mln euro, w tym działania:
- „Modernizacja gospodarstw rolnych" wypłacono około 0,2 mln zł, tj. około 0,05 mln euro,
- „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" wypłacono około 15,7 mln zł, tj. około 3,8 mln euro.

System restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego przewidywał pomoc restrukturyzacyjną dla tych producentów cukru, którzy zdecydują się zaprzestać lub ograniczyć produkcję cukru w ramach posiadanych kwot produkcyjnych. Ponadto, w celu zrekompensowania strat poniesionych w wyniku restrukturyzacji, część z tej pomocy przysługiwała także plantatorom buraków cukrowych oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz plantatorów za pomocą wyspecjalizowanych maszyn rolniczych - poinformowała Ciechan.

W ramach limitu środków finansowych przyznanych Polsce przez Komisję Europejską na realizację działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji, tj. około 34,4 mln euro, ARR wypłaciła łącznie (od marca 2010 r. do września 2012 r.) 2904 beneficjentom około 127,5 mln zł, tj. około 31,3 mln euro, co stanowi około 91 proc. ogólnej kwoty skierowanej na realizację Programu.

1. Zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych"
Na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych" przeznaczone było 23,7 mln euro.

Łącznie od uruchomienia działania na zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej, ARR wypłaciła 2885 wnioskodawcom około 89,5 mln zł, tj. około 22,1 mln euro, co stanowi około 93 proc. ogólnej kwoty skierowanej na działanie.

Najwięcej środków finansowych trafiło do producentów rolnych, którzy zrealizowali inwestycje w województwie: mazowieckim (21,2 mln zł), wielkopolskim (19,0 mln zł) oraz kujawsko-pomorskim (11,8 mln zł).
Producenci rolni objęci wsparciem dokonywali najczęściej zakupu, m.in. ciągników rolniczych, agregatów uprawowych, opryskiwaczy polowych, siewników, ładowaczy czołowych, przyczep oraz silosów.

2. Inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"
Na działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" przeznaczone było 10,7 mln euro.

Łącznie od uruchomienia działania na inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne, ARR wypłaciła 19 wnioskodawcom około 38,0 mln zł, tj. około 9,2 mln euro, co stanowi około 86 proc. ogólnej kwoty skierowanej na działanie.

Najwięcej środków finansowych trafiło do przedsiębiorców, którzy zrealizowali inwestycje w województwach: lubelskim (14,9 mln zł), wielkopolskim (7,9 mln zł) oraz dolnośląskim (7,1 mln zł).Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc zrealizowali inwestycje obejmujące m.in. zakup linii do produkcji pelletu i brykietu, maszyn lub urządzeń do przygotowywania, przetwarzania i magazynowania produktów rolnych na cele energetyczne (15 inwestycji) oraz budowę biogazowni (4 inwestycje).