Blisko 135 tys. wniosków o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej złożyli, w zakończonym 1 czerwca 2012 r. naborze, rolnicy i producenci rolni, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli starty w uprawach w wyniku np. wymarznięcia. Całkowita kwota wsparcia o jaką ubiegają się w złożonych wnioskach wynosi 128,39 mln zł – poinformowała ARiMR.

Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania - ustalonej przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji na podstawie złożonego przez producenta rolnego wniosku oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni. W związku z tym, że pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, udzielona kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości 7 500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonego przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.