Najwięcej, bo niemal 160 mln zł przeznaczonych zostało na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w działaniu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Dofinansowanie otrzymało w nim 85 wnioskodawców.

W zdecydowanej większości były to gminy, które pozyskiwały pieniądze na budowę kanalizacji sanitarnych na wsiach, sieci wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, ale także na budowę studni głębinowych i stacji uzdatniania wody, czy wymianę sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV.

- Pomoc finansowa na realizację projektów nie mogła przekroczyć 4 mln zł i mogła stanowić maksymalnie 75 proc. ich kosztów. To oznacza, że inwestycje będą warte w sumie ok. 200 mln zł - powiedziała rzeczniczka marszałka województwa łódzkiego Joanna Blewąska.

Unijne pieniądze zostały też przeznaczone na dwa konkursy związane z inwestycjami dotyczącymi wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych.

W pierwszym z nich w sumie ponad 5 mln zł trafiło do gmin: Rzeczyca, Kiełczygłów, Rokiciny i Drzewica. Nastawiały się one głównie na montowanie pomp ciepła dla ogrzania budynków gminnych, ale Drzewica oprócz tego zainwestuje w kolektory słoneczne.

Siedem gmin otrzymało natomiast dofinansowanie na tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; są to: Gidle, Daszyna, Zduny, Osjaków, Ozorków, Tuszyn, a także Zakłady Gospodarki Komunalnej z Uniejowa i Strykowa. Za te środki gminy kupią samochody do zbiórki posegregowanych odpadów oraz pojemniki do segregacji śmieci.

W ten sposób zarząd województwa łódzkiego rozdysponował 600 mln zł, które samorząd miał do dyspozycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

- Chętnym do skorzystania ze środków PROW pozostaje inicjatywa Leader, czyli możliwość realizowania projektów poprzez lokalne grupy działania, które dysponują jeszcze środkami przeznaczonymi na ten cel - zapowiada dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Maria Kaczorowska.

Projekty te dotyczyć mogą m.in. budowy, remontu lub wyposażania świetlic wiejskich i ośrodków kultury, odnawiania centrów wsi, tworzenia miejsc rekreacji, sportu, wypoczynku, organizowania imprez kulturalno-integracyjnych, wspierania turystyki i lokalnych produktów.

Województwo łódzkie otrzymało też prawie 13,5 mln zł na program "Mój Rynek", w ramach którego gminy mogą starać się o dofinansowanie budowy, remontów i wyposażenia targowisk. Nabór wniosków ruszy 12 grudnia i potrwa do 9 lutego przyszłego roku. Preferowane będą gminy z dużym bezrobociem i te, które zaproponują większy wkład własny dla realizacji inwestycji.