Zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, jakie są wyniki szczytu Rady Europejskiej z 17-21 lipca 2020 roku w odniesieniu do planowanego budżetu na WPR? Ile pieniędzy przeznaczono na dopłaty bezpośrednie, ile na rozwój wsi? Jak się to ma do obecnego budżetu?

Jak wynika z udzielonej po miesiącu odpowiedzi, Ministerstwo Rolnictwa jest zadowolone: „Osiągnięte w dniu 21 lipca 2020 r. przez szefów państw i rządów porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 (WRF) oraz planu odbudowy jest ważnym krokiem, który otwiera możliwość przyspieszenia i zakończenia negocjacji w sprawie kształtu i sposobu wdrażania wielu polityk UE, w tym wspólnej polityki rolnej (WPR).”

Jak wyliczono, planowane wydatki na dopłaty bezpośrednie są teraz w UE większe o prawie 2,3 mld zł, niż planowane w maju 2018 roku.

„Decyzje liderów poprawiły wiele elementów dotyczących finansowania WPR w porównaniu do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej (KE) z maja 2018 r. – podaje MRiRW (podkreślenia redakcji). - Łączny budżet polityki rolnej podniesiony został do ponad 336,4 mld euro, tj. prawie 12,2 mld euro więcej niż proponowała pierwotnie KE. Limit wydatków pierwszego filara ustalony został na poziomie prawie 258,6 mld euro (wzrost o ponad 4,3 mld euro), w tym płatności bezpośrednie mają nie przekroczyć 239,9 mld euro (wzrost o prawie 2,3 mld euro). Z kolei alokacja na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich ustalona została na poziomie prawie 77,9 mld euro (o blisko 7,8 mld więcej niż pierwotna propozycja KE).”

Jak podkreśliło ministerstwo, zawarto też ważne porozumienia dotyczące sposobu wydatkowania pieniędzy wydzielonych na rolnictwo:

„Szefowie państw i rządów zdecydowali o podniesieniu zaangażowania WRF na rzecz klimatu z 25 do 30% ogółu wydatków. Dział 3 WRF, obejmujący także wydatki na politykę rolną, ma mieć nadal kluczową rolę w realizacji tego ambitnego celu. Liderzy utrzymali jednak ukierunkowanie WPR na cele klimatyczne na poziomie 40% jej budżetu, czyli tak jak proponowała pierwotnie KE.

Kompromis w sprawie WRF przyniósł też uelastycznienie pewnych elementów reformy WPR. Ograniczenie wsparcia dla największych gospodarstw ma być dobrowolne dla państw członkowskich. Do 25% pierwotnych alokacji zwiększona została skala możliwych transferów pomiędzy filarami WPR. Państwa członkowskie mające płatności bezpośrednie niższe niż 90% średniej UE będą mogły przenieść na płatności bezpośrednie nawet do 30% alokacji na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Zwiększono możliwe poziomy wkładu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionach oddalonych i najsłabiej rozwiniętych.

Porozumienie dotyczące WRF poprawiło warunki finansowania WPR w stosunku do punktu wyjścia negocjacji, czyli propozycji KE z 2018 roku. Realnie środki na wsparcie w ramach WPR będą blisko o 2% wyższe niż w perspektywie 2014-2020, uwzględniając drugi element lipcowego kompromisu dotyczący finansowania planu odbudowy po pandemii COVID-19 (instrument Next Generation EU – NGEU). Mianowicie, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich zasilone ma być dodatkowo kwotą 7,5 mld euro środków NGEU. Środki te wesprzeć mają zieloną i cyfrową transformację w ramach działań pobudzających gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią.

Lipcowy kompromis finansowy otwiera drogę do realizacji agendy prezydencji niemieckiej, której ambicją jest osiągnięcie w październiku 2020 roku porozumienia w sprawie podejścia ogólnego (general aproach) dotyczącego reformy WPR.”

Poprosiliśmy jeszcze o porównanie kwot przeznaczonych na WPR z obecnymi – w cenach stałych, czyli z uwzględnieniem inflacji, a także o informację, czy te ostatnie ustalenia zwiększają budżet dla Polski i o ile w poszczególnych filarach. Na odpowiedź czekamy.

Czytaj też:

W Polsce w 2027 roku nadal będzie 216 euro na ha, w UE już jest 260

Zielony Ład wejdzie w ramach odbudowy po koronawirusie