Są cztery kategorie pomocy publicznej. Może być przekazywana w całości beneficjentowi. Drugą formą jest pomoc w formie udziału kapitałowego. Trzecią formę stanowią transfery finansowe w formie preferencyjnych pożyczek i dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla banków lub odroczenia, rozłożenia terminu zapłaty podatku lub opłaty. Czwarta kategoria obejmuje gwarancje i poręczenia kredytowe.

Pomoc przekazana w całości beneficjentowi dzieli się z kolei na pomoc z budżetu oraz pomoc w ramach systemu podatkowego lub systemu zabezpieczenia społecznego.

Do tej kategorii zalicza się dotacje, refundacje, zwolnienia z podatku, opłat publicznych, zaniechanie poboru podatku, umorzenia podatku i odsetek, oddanie mienia do korzystania, zbycia mienia na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

W ramach tej kategorii udzielono w 2010 roku pomocy na kwotę 2 007 337 812 zł.  Pomoc została udzielona przez:

- ministra rolnictwa i rozwoju wsi – na kwotę 362 450 128 zł. Najwięcej kosztowały dotacje na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 163 951 821 zł, dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej - 98 672 636 zł, dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - 96 624 126 zł;

- prezesa ANR – na kwotę 609 072 zł. Całą tę kwotę stanowią wydatki na program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi i huragan w 2010 roku;

- prezesa ARiMR – na kwotę 813 049 901 zł. Najwięcej wydano na linię kredytową na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa przez osoby, które nie przekroczyły 40. roku życia – 290 859 415 zł. Na kredyty na zakup gruntów rolnych wydano 100 788 944 zł, a na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych – 68 613 029 zł;

- prezesa KRUS – na kwotę 5 738 967 zł. Złożyły się na nią: program pomocy dla rodzin dotkniętych powodzią, obsunięciem się ziemi i huraganem w 2010 r. – 5 432 833 zł oraz pomoc dla powodzian z 2009 r.;

- prezesa NFOŚiGW – na kwotę 11 721 517 zł, w ramach programów pomocy dla Lasów Państwowych;

- miejskie ośrodki pomocy społecznej – na kwotę 97 560 786, w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi i huragan w 2010 r.;

- jednostki samorządu terytorialnego – na kwotę 616 208 441 zł, w ramach zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.