Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci w tym roku swoim beneficjentom z sektora rolno-spożywczego w formie płatności bezpośrednich i wsparcia z PROW 2007-2013 około 20 mld zł. Z tego już do 24 listopada br. Agencja wypłaciła z tytułu dopłat bezpośrednich około 10 mld zł a z PROW 2007-2013 ponad 4,019 mld zł na realizację nowo uruchomionych działań i sfinansowanie zobowiązań wnikających z programów wdrażanych w latach 2004-2006.

Producentom prowadzącym działalność rolniczą na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ARiMR wypłaciła za 2007 r. tzw. dopłaty ONW łącznie na kwotę ponad 1,342 mld zł. W tym roku po raz pierwszy w swojej historii ARiMR uruchomiła płatności ONW przed 1 grudnia. W poprzednich latach wypłaty te rozpoczynały się wraz z płatnościami obszarowymi i realizowane były przez kilka miesięcy. Pieniądze z tego tytułu wypłacane są w pierwszej kolejności rolnikom najbardziej poszkodowanym przez tegoroczną suszę. Do 24 listopada Agencja przekazała rolnikom na konta bankowe blisko 36,5 mln zł z tytułu dopłat ONW naliczonych za 2008 rok. Do końca grudnia br. ARiMR zamierza zrealizować płatności dla większości rolników, którzy złożyli wnioski o wsparcie na prowadzenie działalności na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Do 24 listopada ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 ponad 120 mln zł młodym rolnikom, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie wsparcia z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Premie takie otrzymało już ponad 2400 rolników. Wnioski na to działanie są nadal przyjmowane. Do 17 listopada br. Oddziały Regionalne Agencji przyjęły w skali kraju 6064 wniosków od rolników o przyznanie premii ułatwiającej start zawodowy młodym rolnikom. Złożone dotychczas wnioski w największym stopniu wykorzystują limity środków przyznane na ten rok w województwach: kujawsko-pomorskim – 74,33%, podlaskim – 67,49%, wielkopolskim – 64,62% i mazowieckim – 62,14%. W tym roku ARiMR może przeznaczyć na wypłacanie premii ułatwiających start młodym rolnikom ponad 554 mln zł, a w całym okresie realizacji PROW 420 mln euro. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 oraz Dz.U. z 2008 r. nr 24, poz. 147), każdy Oddział Regionalny przyjmował będzie wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią wojewódzki limit środków w co najmniej 120%, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2008 r.

Blisko 1,7 tys. rolnikom, którzy ubiegali się w 2007 r. o pomoc na zalesianie gruntów rolnych i przeprowadzili prace zalesieniowe, Agencja wypłaciła ponad 51,4 mln zł, jako rekompensatę za poniesione koszty zalesienia. Wsparcie otrzymali beneficjenci, którzy wykonali prace zalesieniowe i złożyli oświadczenia o ich przeprowadzeniu zgodnie z planem przygotowanym przez leśniczego. O pomoc na zalesianie gruntów ubiegało się w pierwszym roku wdrażania PROW 2007-2013 ponad 2,6 tys. rolników. W 2008 roku biura powiatowe ARiMR przyjmowały wnioski na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne od 1 sierpnia do 30 września. W skali kraju złożono w sumie ponad 2,1 tys. wniosków, w których rolnicy ubiegają się o pomoc na zalesienie około 4,8 tys. ha. Tej grupie rolników pomoc finansowa będzie wypłacana po przeprowadzeniu prac zalesieniowych i złożeniu stosownych oświadczeń.

Dla ponad 8,4 tys. rolników, którzy zalesili grunty w latach 2004-2006, ARiMR, wypłaciła ze środków PROW 2007–2013 z tytułu premii zalesieniowych kwotę w wysokości 67,2 mln zł.

Ponad 21,5 tys. rolników wystąpiło w tym roku o przyznanie pomocy finansowej na programy rolnośrodowiskowe, które zamierzają realizować w swoich gospodarstwach. Otrzymają oni wsparcie po wdrożeniu w swoich gospodarstwach przedsięwzięć służących ochronie środowiska lub zachowaniu rodzimych ras zwierząt. Rolnikom, którzy kontynuują takie przedsięwzięcia pojęte w latach 2004-2006 ARiMR wypłaciła w tym roku ponad 677 mln zł.

Grupom producentów rolnych, które powstały w latach 2004-2006, Agencja wypłaciła w br. do 24 listopada ponad 13,23 mln zł, a tworzonym w ostatnich dwóch latach – ok. 7 mln zł.

Na wypłatę rent strukturalnych ARiMR przeznaczyła w tym roku do 24 listopada ponad 1,081 mld zł, z tego ponad 1 mld zł na renty jakie otrzymali rolnicy w latach 2004-2006, a blisko 80 mln zł na renty przyznawane z nowego PROW.

Kolejnym zobowiązaniem z lat poprzednich, które Agencja finansuje i finansować będzie przez najbliższe lata z PROW 2007-2013, jest wsparcie wypłacane gospodarstwom niskotowarowym. ARiMR wydała w br. na to wsparcie ponad 640 mln zł.

W sumie Agencja realizuje już z PROW 2007-2013 płatności z 6 działań oraz rozpoczyna właśnie wypłatę wsparcia dla rolników, którzy ubiegali się o dofinansowanie na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Wnioski złożone o przyznanie dofinansowania z działań „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” i „Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej” zostały poddane preselekcji i są rozpatrywane. Ponadto ARiMR finansuje z PROW zobowiązania wynikające z 5 działań wdrożonych w latach 2004-2006.

Od 1 grudnia ARiMR zacznie wypłacać rolnikom, zgodnie z unijnymi przepisami, dopłaty bezpośrednie za 2008 r. O takie dopłaty ubiegało się w tym roku ponad 1,42 mln rolników, spośród nich około 850 tys. otrzyma pieniądze jeszcze w grudniu. W pierwszej kolejności dopłaty te otrzymają rolnicy z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą.

Źródło: ARiMR