Czy zakończono zawieranie umów po ostatnim naborze w ramach "Modernizacji" obszar D? Dla ilu rolników wystarczyło pieniędzy? Kiedy będzie kolejny nabór? Ile pieniędzy będzie do wykorzystania? – zapytaliśmy w MRiRW.

Niestety – z odpowiedzi wynika tylko tyle, że umowy po tym naborze są wciąż niezawarte, a dodatkowe środki będą – albo i nie. Udało się zawrzeć 119 umów. Z 21 373 złożonych wniosków do 4 listopada br. rozpatrzono 545 wniosków, z czego 426 odrzucono bądź wycofano przez beneficjentów.

Oto całość odpowiedzi MRiRW:

„Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. przeprowadzony został nabór wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 na obszar związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D).

W ramach tego naboru wpłynęły 21 373 wnioski na kwotę 4,16 mld zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  w terminie 90 dni od dnia zakończenie naboru, czyli w dniu 18 czerwca 2018 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podał do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy. Obecnie trwa proces weryfikacji i do dnia 4 listopada br. rozpatrzono 545 wniosków, z czego 426 odrzucono bądź wycofano przez beneficjentów, zaś z 119 beneficjentami zawarto umowy na kwotę 20,74 mln zł.

Limit środków dostępnych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na obszar D dla naborów od 2018 r. określony został dla poszczególnych województw w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i wynosi ogółem 755 175 874 euro (ok. 3,27 mld zł). Ewentualny kolejny nabór wniosków w ramach tego instrumentu wsparcia uzależniony będzie od wysokości wolnych środków pozostających do wykorzystania”.

Na „Modernizację gospodarstw rolnych” jest w aktualnym PROW 10 707 139 830,50 zł. Zrealizowano płatności na 11,53% limitu, zawarto umowy na 27,28% limitu.

 Więcej o ostatnim naborze na "Modernizację" w obszarze D:

„Modernizacja” w obszarze d dla wszystkich?