Prezes ARiMR poinformował w specjalnym komunikacie o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Jak podano, 20 lipca 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom limity akcji kredytowej na 2020 r. oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR).

Łączna pula środków na kredyty wyniesie:

- limit akcji kredytowej w wysokości 25 mln zł,
- środki w kwocie 1,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

O "kredyt restrukturyzacyjny" zainteresowane podmioty mogą ubiegać się w SGB Banku S.A., który zawarł z ARiMR stosowny aneks do umowy o współpracy oraz w zrzeszonych i współpracujących z SGB-Bankiem S.A. Bankach Spółdzielczych.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na okres 10 lat z rocznym okresem karencji.

Wysokość oprocentowania kredytu płacona przez kredytobiorcę wynosi 2%. Pozostałą część oprocentowania spłaca za kredytobiorcę Agencja.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł. Wypłata kredytu nastąpi na rachunek wierzyciela, na podstawie kopii umów lub innych dokumentów, z których wynikają zobowiązania.

Kredytobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który wyliczany jest na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji, i wynosi co najmniej:

- 25% kosztów restrukturyzacji - w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy,
- 40% kosztów restrukturyzacji - w przypadku średniego przedsiębiorcy.