W tym roku, gdy obchodzimy 20-lecie istnienia programu LIFE i dyrektywy siedliskowej, z ogromną radością informuję, że nadal będziemy wspierać wysokiej jakości projekty w dziedzinie ochrony środowiska w całej UE. Najnowsze projekty LIFE+ podtrzymują rozpoczęte przed dwudziestu laty dążenie do realizacji innowacyjnych i opartych na dobrych praktykach działań na rzecz ochrony przyrody, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianie klimatu – powiedział komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

W ostatnim naborze wniosków, który zakończył się w lipcu 2011 r., Komisja otrzymała 1 078 wniosków z 27 państw członkowskich UE. 202 spośród nich zakwalifikowały się do współfinansowania w ramach trzech komponentów programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja.

Z polski zakwalifikowało się 16 projektów za łączną sumę 39,3 mln euro. Wszystkie zakwalifikowane programy załączono poniżej.
Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 268 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 76 projektów zgłoszonych przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty. Realizowane w 22 państwach członkowskich projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 241,8 mln euro, z czego 136 mln euro zapewni UE. Ochrony przyrody dotyczy 71 projektów, które przyczyniają się do realizacji dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz funkcjonowania sieci Natura 2000. Pozostałe pięć projektów dotyczy szerszej problematyki różnorodności biologicznej.

Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji politycznych, technologii, metod i instrumentów. Spośród 607 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 113 projektów zgłoszonych przez wiele różnego rodzaju organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Wybrane projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 258,4 mln euro, z czego UE zapewni 124,4 mln euro.

W ramach tego komponentu Komisja przeznaczy ponad 31,4 mln euro na 23 projekty bezpośrednio dotyczące przeciwdziałania zmianie klimatu o całkowitym budżecie w wysokości 67,8 mln euro. Ponadto wiele innych projektów, które dotyczą głównie innych kwestii, będzie również pośrednio wpływać na emisje gazów cieplarnianych. Odpady i gospodarka wodna to dwa ważne obszary, których dotyczy odpowiednio 29 i 19 wybranych projektów.

Projekty LIFE+ informacja i komunikacja służą rozpowszechnianiu informacji i popularyzacji zagadnień związanych ze środowiskiem, a także zapewnianiu szkoleń i poszerzaniu wiedzy na temat zapobiegania pożarom lasów. Spośród 203 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 13 projektów zgłoszonych przez różne organizacje z sektora publicznego i prywatnego, zajmujące się ochroną przyrody lub środowiska. Wybrane projekty, realizowane w dziewięciu państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 16,2 mln euro, z czego około 7,2 mln euro zapewni UE.

LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska i dysponuje budżetem w wysokości 2 143 mld euro na lata 2007-2013. Komisja ogłasza rocznie jeden nabór wniosków dotyczących projektów LIFE+.