Tego dnia ARiMR udostępni na internetowej platformie aplikacyjnej - współpracującym bankom na 2020 r. - środki na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Łączna pula środków na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów wynosi 30 mln zł.

O kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników zainteresowani mogą ubiegać się w bankach współpracujących tj.: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Krakowskim Banku Spółdzielczym i Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Zasady udzielania kredytu z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk) przewidują, że kredyt taki może zostać udzielony na realizację inwestycji mających na celu rozpoczęcie działalności, i to wtedy, jeżeli pomoc Agencji w formie częściowej spłaty kapitału wywołuje efekt zachęty. 

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego kredyt może zostać udzielony, jeżeli gospodarstwo będzie miało powierzchnię nie mniejszą od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt.

Nabywcą użytków rolnych może być wyłącznie rolnik indywidualny, przy czym ograniczenie to nie dotyczy nabycia użytków rolnych m.in. przez osobę bliską zbywcy oraz innych przypadków określonych w art. 1a i art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  Jeżeli podmiot zainteresowany zakupem użytków rolnych nie jest rolnikiem indywidualnym, ani osobą bliską zbywcy oraz w innych przypadkach niż określone w art. 1a i art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabycie użytków rolnych może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy lub osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, zgodnie z postanowieniami art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności użytków rolnych, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów potwierdzających spełnienie wymogu rolnika indywidualnego.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł. Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny. Oprocentowanie kredytu ustala bank i określa w umowie kredytu.

Wysokość pomocy Agencji nie może być wyższa niż równowartość w złotych kwoty 20 tysięcy euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy oraz nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu.

Okres kredytowania oraz okres ewentualnej karencji w spłacie kredytu określane będą w umowie kredytu, przy czym okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat.

Więcej informacji nt. zasad udzielania kredytów preferencyjnych dla młodych rolników z linii MRcsk w załączonym poniżej dokumencie pdf.