Jak poinformowała zastępca dyrektora ds. PROW Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Mirosława Mochocka, w regionie proces scalania ma objąć 6,3 tys. hektarów terenów rolnych.

O dotację na przeprowadzenie scaleń występują starostowie, którzy wszczynają postępowania scaleniowe w gminach swoich powiatów. Unia Europejska refunduje koszty opracowania projektów scaleń, wyznaczania granic działek i dróg dojazdowych w terenie oraz roboty inwestycyjne.

Najbardziej zaawansowane prace związane ze scalaniem są prowadzone w gminie Ożarów (pow. opatowski). Procesem scalania zostało objętych ponad 1 tys. hektarów.

Scalenia są także przygotowywane w gminach: Bałtów (pow. ostrowiecki), Solec-Zdrój (pow. buski), Imielno (pow. jędrzejowski), Piekoszów i Chęciny (pow. kielecki).

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać od 23 kwietnia do 20 czerwca w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej instytucji oraz na stronie ministerstwa rolnictwa.

Zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów, postępowanie scaleniowe może być wszczęte przez starostę na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, a także na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Procedurą mogą być objęte grunty położone w kilku wsiach.

Celem scalenia gruntów jest uporządkowanie warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, poprzez: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i lasów, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.