Unia Europejska tworzy – z odpisów, pomniejszających dopłaty bezpośrednie przekraczające 2 tys. euro – rezerwę kryzysową. Nie jest ona jednak zazwyczaj w pełni wykorzystana – a to oznacza, że pieniądze niewykorzystane, a wcześniej „odłożone na czarną godzinę” przez największych beneficjentów systemu teraz do nich wracają.

Ilu gospodarstw dotyczy w Polsce redukcja i późniejszy zwrot dopłat z tytułu utworzenia i niewykorzystania rezerwy kryzysowej? Jaka kwota w ubiegłym roku trafiła z Polski do rezerwy i została zwrócona rolnikom? – zapytaliśmy w ARiMR.

Jak podaje agencja (podkreślenia redakcji), „zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, L. 347 str. 549) w drodze odstępstwa od art. 169 ust. 3 rozporządzenia (UE Euratom) Nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w spawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) Nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), państwa członkowskie zwracają środki przeniesione zgodnie z art. 169 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE Euratom) nr 966/2012 odbiorcom końcowym, w odniesieniu do których w roku budżetowym, na który przeniesiono środki, zastosowano współczynnik korygujący. Powyższy przepis oznacza, że zwrot środków w roku obrotowym 2019 znajduje zastosowanie do tych rolników, którzy podlegają w roku budżetowym 2019 dyscyplinie finansowej. W związku z tym beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie za rok 2019 w wysokości przekraczającej 2 000 EUR podlegają dyscyplinie finansowej oraz zwrotowi środków za 2018 r. z tytułu dyscypliny finansowej.”

Jak się dowiadujemy dotyczy to niemałej grupy polskich rolników i niemałej kwoty:

Środki finansowe, przyznane Polsce na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1953 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2019, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, po przeliczeniu przez obowiązujący dla kampanii 2019 kurs euro wynoszą nieco ponad 117,5 mln zł. Wg stanu na dzień 24 sierpnia 2020 r., zwrotem dyscypliny finansowej za rok obrotowy 2019 na mocy art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 objętych zostało 404 342 rolników, którzy złożyli wnioski w kampanii 2019. Łączna kwota płatności dla tych beneficjentów przyznawana na mocy decyzji administracyjnych w sprawie przyznania płatności bezpośrednich wynosi ok. 116,2 mln zł.”

W ubiegłym roku rolnikom również zwrócono rezerwę kryzysową.

Więcej: 25 830 473 euro do zwrotu z rezerwy kryzysowej

W tym roku – nawet po koronawirusie – rezerwa też nie została przez UE użyta, co jest w interesie podmiotów otrzymujących wyższe dopłaty. Polska zabiegała o jej uruchomienie.

Więcej: Ardanowski apeluje do KE o pomoc dla sektora drobiu i wieprzowiny

Komisja postanowiła tylko, że pomoc publiczna ze strony państw członkowskich dla rolników może wynosić do 100 tys. euro na gospodarstwo. Umożliwiono też przeznaczanie na tę pomoc niewykorzystanych jeszcze środków z PROW.

Więcej:

Jaką pomoc notyfikuje Polska w ramach nowego limitu 120 tys. euro na gospodarstwo? 

Ruszy pomoc po koronawirusie z PROW