Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o dofinansowanie na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw do 9 lipca. Część wniosków spływa jeszcze pocztą.

Na udzielenie wsparcia tegorocznym wnioskodawcom z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" ARiMR może przeznaczyć w tym roku w skali całego kraju 1,2 mld zł. Pomoc może być udzielona firmom, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i mają obrót lub całkowity bilans roczny na poziomie nie przekraczającym  2 mln euro.

W województwie pomorskim nie wiele ponad 300 wniosków wyczerpało limit finansowy dla tego regionu. Jedną z większych kopert finansowych miała Wielkopolska. Tam wpłynęło na razie ponad 720 wniosków, a wysokość średniego wnioskowanego dofinansowania sięgnęła 213 tys. zł.

Liczba wniosków przyjętych przez poszczególne OR ARiMR i wykorzystanie wojewódzkich limitów środków przewidzianych w tegorocznym naborze na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (stan na 9 lipca 2010 r., godz. 14.00). 

Lp.

Oddział Regionalny

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków finansowych

Średnia kwota wnioskowana
[w zł]

1

Dolnośląski

198

54,92%

194 758,74

2

Kujawsko - pomorski

287

83,68%

192 802,10

3

Lubelski

372

74,18%

183 890,07

4

Lubuski

149

86,21%

187 128,29

5

Łódzki

294

77,34%

191 350,86

6

Małopolski

538

77,33%

187 489,80

7

Mazowiecki

607

85,73%

206 306,24

8

Opolski

191

79,14%

166 379,74

9

Podkarpacki

408

71,01%

172 428,41

10

Podlaski

183

82,95%

183 652,25

11

Pomorski

313

113,29%

210 618,01

12

Śląski

441

105,00%

190 359,42

13

Świętokrzyski

268

84,41%

177 981,79

14

Warmińsko - mazurski

321

140,59%

210 107,73

15

Wielkopolski

728

126,37%

213 074,62

16

Zachodniopomorski

168

66,57%

186 274,37

x

Razem Działanie

      5 466

x

193 872,29

O wsparcie mogły się ubiegać osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących na terenach wiejskich  działalność nie związaną z rolnictwem. Możliwe jest także udzielenie w pewnych warunkach takiego wsparcia także firmom działającym lub planującym rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskiej lub miejskich. I tak, jeżeli firma podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" gdy miejscem jej działalności jest gmina miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gmina miejska z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast firma prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, miejscem jej prowadzenia mogą być miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Przyjęte w tegorocznym naborze zasady udzielania wsparcia są korzystniejsze zwłaszcza w wypadku powstawania większej ilości miejsc pracy. Za utworzenie  jednego miejsca pracy można otrzymać  tak jak wcześniej 100 tys. zł. ale przy utworzeniu dwóch miejsc pracy wsparcie wynosi teraz 200 tys. zł. a za utworzenie trzech lub więcej nowych miejsc pracy beneficjent otrzyma 300 tys. zł.  Poprzednio Beneficjenci, aby otrzymać np. refundację w wysokości 300 tys. zł, musieli  utworzyć co najmniej pięć nowych miejsc pracy.

Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR po zrealizowaniu projektu. Osobom, które nie mają wystarczająco dużo własnych środków na sfinansowanie inwestycji, ARiMR może, po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy, przyznać zaliczkę. Kwota zaliczki  może wynieść w tym roku nawet do 50 proc. pomocy przyznanej wnioskodawcy przez ARiMR.

O kolejności, w jakiej będzie przysługiwała pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", zadecyduje w tym roku liczba punktów, które ARiMR przyzna konkretnemu wnioskowi na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą projekty z regionów uboższych i z terenów borykających się z dużym bezrobociem.

Źródło: farmer.pl