W pięciu regionach już pierwszego dnia naboru, czyli 24 sierpnia, rolnicy złożyli tak dużo wniosków o pomoc, że wojewódzkie limity środków finansowych przeznaczone na 2010 rok zostały wykorzystane w ponad 120%. Agencja, zgodnie z przepisami, zakończyła tam nabory wniosków 25 sierpnia, bo osiągnięcie pułapu 120% oznacza, iż następny dzień jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków w danym regionie.

Pierwszego dnia wszystkie Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły łącznie ponad 3 tysiące wniosków o wsparcie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". W niektórych regionach, żeby złożyć wniosek trzeba było się ustawić w kolejce, co miało miejsce m.in. przed Kujawsko-pomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim OR ARiMR, a z kolei w innych, rolników chcących otrzymać wsparcie nie było zbyt wielu. Podobnie jak w ubiegłych latach tak było np. w województwach: podkarpackim, łódzkim, małopolskim, lubelskim i świętokrzyskim.

Tam, gdzie pojawiły się kolejki dyrektorzy oddziałów regionalnych uruchamiali w miarę potrzeb dodatkowe stanowiska przyjmowania wniosków. Lecz pomimo to w niektórych oddziałach regionalnych nie wszyscy chętni zdążyli złożyć swoje wnioski w ciągu podstawowego czasu pracy ARiMR, czyli do godz. 15.30. Żeby jednak nie dopuścić do odsyłania rolników "z kwitkiem" np. w Wielkopolsce i Kujawsko-pomorskim Oddziale Regionalnym, została podjęta decyzja, że wnioski będą przyjmowane do ostatniego oczekującego rolnika.

Tegoroczna pula środków na wsparcie działalności nierolniczej wynosić będzie 676,4 mln zł. Jest to kwota dwukrotnie wyższa od pierwotnie zakładanej, a informacje o jej powiększeniu przekazał Minister Marek Sawicki, podczas konferencji prasowej w miniony piątek. Dwukrotne zwiększenie ilości pieniędzy nastąpi we wszystkich tzw. kopertach wojewódzkich. Dzięki tej decyzji wsparcie na działalność poza rolniczą będzie mogło, jak się szacuje, otrzymać około 7 tys. rolników, ich małżonków bądź domowników. Jest to mniej więcej tyle samo osób ile w sumie złożyło wnioski o taką pomoc w naborach przeprowadzonych w 2008 i 2009 roku.

W ciągu dwóch pierwszych dni naboru Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły łącznie ponad 4,5 tysiąca wniosków o wsparcie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Poza pięcioma wymienionymi regionami, gdzie już zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc, największe zainteresowanie takim wsparciem występuje w województwach pomorskim i opolskim. Złożone tam wnioski wykorzystują tzw. regionalne koperty finansowe odpowiednio w 108% i w 105%.

Wnioski w danym województwie można składać do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym na stronie internetowej ARiMR opublikowana zostanie informacja, że złożone wnioski wykorzystują wojewódzki limit środków finansowych na 2010 r. w co najmniej 120%.

Pomoc, którą otrzymuje rolnik w formie refundacji, może wynieść do 100 tys. zł i pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" z PROW 2007 - 2013, jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Środki z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi.

Źródło: farmer.pl