Interwencja w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 ma koncentrować się na:

 

- rozwoju przedsiębiorczości i lepszym wykorzystaniu kapitału ludzkiego w tym reorientacji  zawodowej rolników;

-rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej;

-infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej;

Szacunkowo wparcie z tego  źródła wynosić będzie 5,2 mln euro.

 

W ramach krajowych regionalnych programów operacyjnych mają być realizowane projekty o wartości:

 

- ok 800 mln euro dotyczące  sieci szerokopasmowych;

- ok 400 mln euro na projekty dotyczące energii , w tym OZE oraz inwestycji zapewniających odporność na klęski żywiołowe;

­- ok 160 mln na przedsiębiorczość i transport w obszarach funkcjonalnych;

 

Łącznie na szacunkowy poziom wsparcia obszarów wiejskich może wynosić około 6,4 mld euro.

Ostateczny zakres programów uzależniony jest od wyników negocjacji z Komisją Europejską.