Czytelnik sygnalizował nam opieszałe działania ARiMR, która nie odpowiadała na jego zweryfikowany wniosek złożony w ramach „Modernizacji” PROW 2007-2013. Odpowiadając na zarzuty, ARiMR podkreśla, że temat weryfikacji wniosków wrócił w związku z wyrażoną przez Komisję Europejską zgodą na zwiększenie budżetu działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" i że nie była to zgoda bezwarunkowa: „W przypadku braku zwiększenia budżetu działania, wnioski te nie mogłyby zostać dofinansowane z powodu braku środków finansowych. Po długotrwałych staraniach strony polskiej, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie budżetu działania, stawiając jednak szczegółowe, rygorystyczne wymagania, co do zasad przyznawania pomocy w odniesieniu do tych dodatkowych środków oraz kwalifikowania wydatków. Rygory w zakresie wykorzystania dodatkowej kwoty spowodowały, iż Agencja mogła rozpocząć weryfikację przedmiotowych wniosków  dopiero po niezbędnych zmianach legislacyjnych oraz aktualizacji wniosków przez wnioskodawców. Proces aktualizacji wniosków miał  miejsce w okresie od 05.09.2014 r. do 03.11.2014 r. W dniu 12.11.2014 r. Prezes ARiMR opublikował listę rankingową, co pozwoliło od 13.11.2014 r. na przystąpienie do intensywnych prac w zakresie weryfikacji wniosków. Aktualizacji dokonało ponad 11 tys. wnioskodawców zainteresowanych otrzymaniem pomocy na inwestycje, które zgodnie z przepisami prawa muszą być zrealizowane do końca czerwca 2015 r. Należy podkreślić, iż tylko część zaktualizowanych wniosków znalazła się w limicie dostępnych środków, natomiast pozostała grupa - równie liczna - oczekuje na dalsze zwalnianie się środków. Uwzględniając powyższe, cele działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", związane z pełnym wykorzystaniem budżetu, nie są obecnie zagrożone, niemniej nie można wykluczyć jednostkowych sytuacji, w których beneficjenci zbyt pochopnie podjęli się realizacji operacji w terminie do końca czerwca br., natomiast de facto już teraz wiadomo, że nie będą w stanie tego terminu dochować.”

A jak wygląda weryfikacja złożonych wniosków?

„Każdy wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w oparciu o dokumentację aplikacyjną oraz dokumentację zgromadzoną w toku postępowania w sprawie, zgodnie z jednolitymi zasadami – wyjaśnia ARiMR. - W przypadku gdy wniosek nie jest poprawnie wypełniony lub wnioskodawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów, wzywany jest do jego uzupełnienia. Weryfikacja wniosku obejmuje również m.in. ocenę ekonomiczną i techniczną, która w wielu przypadkach nie wiąże się z koniecznością dokonywania przez wnioskodawcę uzupełnień. Na tempo weryfikacji wniosków wpływa przede wszystkim jakość złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji.”

Odnosząc się do opisanej przez nas sytuacji czytelnika, ARiMR wnioskuje, że „wnioskodawca musiał uzupełnić wniosek dwukrotnie, tj. w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r. Taki przypadek, w którym wnioskodawca musi dwukrotnie uzupełnić dokumentację, nie jest niestety odosobniony, co wpływa na przedłużający się proces kontraktacji środków - praktycznie 100 proc. złożonych w Kujawsko-Pomorskim OR „wniosków aktualizacyjnych” było nieprawidłowo wypełnionych lub nie zawierało wszystkich wymaganych załączników i wymagało dwukrotnego wezwania wnioskodawcy przez ARiMR do usunięcia braków bądź złożenia wyjaśnień. Jednakże, jak wynika z przeprowadzonej przez Kierownika BWI Kujawsko-Pomorskiego OR analizy, nie zdarza się, aby złożone przez wnioskodawcę uzupełnienia nie były rozpatrywane. Wnioskodawcy, których wnioski zostały dotychczas pozytywnie zweryfikowane, podpisują na bieżąco umowy przyznania pomocy. Zakończenie kontraktacji środków z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" przewidziane jest jeszcze w tym miesiącu, o ile wszyscy wnioskodawcy przedłożą niezbędne uzupełnienia.”

Dodajmy tylko, że naszemu czytelnikowi odmówiono w końcu dofinansowania. Do tej sprawy wrócimy.