Dwa dni temu informowaliśmy za Krajową Radą Izb Rolniczych, że są trudności z uzyskaniem unijnej zgody na przesunięcie środków w ramach starego PROW:

„Ze względu nieprzychylne stanowisko Komisji Europejskiej prowadzone są obecnie intensywne działania w celu przedstawienia słuszności polskiej propozycji".

Ministerstwo Rolnictwa zapytane o stan sprawy wyjaśnia, że wniosek złożony przez Polskę dotyczył zwiększenia budżetów trzech działań i wprowadzenia schematu pomocy dla producentów trzody:
„W dniu 16.04.2014 r. został przekazany przez stronę polską wniosek o modyfikację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który obejmował:
1. Zwiększenie budżetów działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych" o kwotę 200 mln euro, „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" o kwotę 25 mln euro oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" o ok. 83, 8 mln euro.
Środki finansowe zostaną przesunięte z działań: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" - 8 mln euro, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" - 5 mln euro, „Działania informacyjne i promocyjne" - 4 mln euro, „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych" - 1,1 mln euro, „Program rolnośrodowiskowy" - 70 mln euro, „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" - 60 mln euro, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - 120 mln euro oraz „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)"- 30 mln euro.
2. Wprowadzenie schematu pomocy kierowanego do gospodarstw rolnych - producentów trzody chlewnej w działaniu „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych."
Ponadto strona polska zgłosiła potrzebę dokonania dodatkowych modyfikacji dokumentu programowego o charakterze technicznym."

Na odpowiedź Polska może czekać nawet 4 miesiące. Ministerstwo informuje: „Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005  w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Komisja Europejska informuje o wynikach oceny w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zmianę programu.
Do dnia 14.05.2014 r. strona polska nie otrzymała opinii KE dotyczącej proponowanych zmian PROW 2007-2013. Rozpoczęły się natomiast uzgodnienia o charakterze roboczym."

Jak wyjaśniono, przywołany wyżej przepis przewiduje, iż „Komisja informuje państwo członkowskie o wynikach oceny w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zmianę programu. Jeżeli zmiany nie spełniają jednego lub wielu kryteriów oceny, o których mowa w ust. 1, zawiesza się czteromiesięczny okres do czasu otrzymania przez Komisję zgodnych zmian programu. Jeżeli Komisja nie poinformuje państwa członkowskiego w okresie czterech miesięcy, o którym mowa w ust. 2, zmiany uznaje się za przyjęte i wchodzą one w życie po upływie czteromiesięcznego okresu."