W 2014 roku - roku przejściowym między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020, obowiązują różne uregulowania - w zależności od tego, kiedy zostały podjęte zobowiązania.

I tak jeśli rolnik podjął zobowiązania przed 2014 rokiem, obowiązują zasady „starego" PROW.

Natomiast jeśli podejmie zobowiązania w 2014 r., powinien uwzględniać zmiany wprowadzone w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (DzU z 15 marca 2013 r. poz. 361).

W 2014 r. nie ma naboru na: Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone; Wariant 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków poza obszarami Natura 2000.

W ramach Pakietu 2. Rolnictwo Ekologiczne natomiast, jak informuje MRiRW:
- nastąpiło wprowadzenie warunku wytworzenia w gospodarstwie produktów rolnictwa ekologicznego oraz wymogu wprowadzenia do obrotu co najmniej 50 proc. produkcji ekologicznej lub w okresie przestawiania, potwierdzonej dokumentami stanowiącymi dokumentację księgową zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym (art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008);
- w przypadku sadów, wsparcie przysługuje wyłącznie do powierzchni, na której są uprawiane gatunki drzew w okresie owocowania i krzewów owocujących;
- zwiększenie minimalnej obsady dla drzew i krzewów owocowych. Jednocześnie zostaną uwzględnione istniejące obsady w przypadku „starych sadów", prowadzonych na podkładkach wegetatywnych silnie lub bardzo silnie rosnących, na poziomie 125 szt./ha;
- wprowadzenie obowiązku utrzymania sadów przez 2 lata po zakończeniu zobowiązania;
- w przypadku TUZ utrzymywanych ekologicznie wprowadza się obowiązek posiadania zwierząt utrzymywanych ekologicznie (tj. bydła, owiec, koni i kóz), tzn. w sposób zgodny z przepisami o rolnictwie ekologicznym - minimalna obsada 0,5 DJP/ha (analogicznie, jak obecnie).

Nowe jest też wprowadzenie degresywności i limitów obszarowych, różnych w różnych pakietach.

Płatność rolnośrodowiskowa do danych gruntów będzie przyznana z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu.

W przypadku realizacji w gospodarstwie więcej niż jednego pakietu lub wariantu łączna powierzchnia działek rolnych objętych wszystkimi realizowanymi pakietami lub wariantami, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa nie może być większa niż 20 ha albo 30 ha jeżeli wśród realizowanych pakietów lub wariantów jest realizowany wariant 2.1, 2.2, 2.5 lub 2.6 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne.

„W projekcie PROW na lata 2014-2020 znalazł się również zapis, iż beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację programu rolnośrodowiskowego w roku 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne (gdzie obowiązują ostrzejsze limity powierzchni i progi degresywności), będą mogli przejść w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w działaniu Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020" - przypomniało Ministerstwo Rolnictwa.

Trwa też nabór wniosków ONW: Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) - PROW 2007-2013, według zasad obowiązujących w PROW 2007-2013, z tą różnicą, iż od roku 2014, w ramach nowo podejmowanych zobowiązań, nie będzie nałożony na rolnika obowiązek dotyczący kontynuowania przez pięć lat działalności rolniczej na danym obszarze.