Na operacje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramachdziałań inwestycyjnych oraz działań osi Leader objętych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 będzie można otrzymać z ARiMR zaliczkę. Te korzystne rozwiązania mają za zadanie ułatwić jak największej liczbie rolników, przedsiębiorców i innych uprawnionych korzystanie z pomocy oferowanej w ramach tego Programu.

Zaliczkę z ARiMR będzie można otrzymać na realizację operacji w ramach następujących działań:

1.      Modernizacja gospodarstw rolnych,

2.      Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,

3.      Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,

4.      Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

5.      Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",

6.      Wdrażanie projektów współpracy,

7.      Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

Warunki i zasady przyznawania zaliczek zostały określone w Ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej" opublikowanej 9 kwietnia br. (Dz.U. nr 57 z 2010 r. poz. 351). Przepisy tej ustawy wchodzą w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia czyli 10 maja br.

Zaliczka, dla Beneficjentów niektórych wymienionych działań, może wynieść nawet połowę wartości przyznanej przez ARiMR pomocy

Zgodnie z unijnymi przepisami kwota zaliczki nie może przekroczyć 20 proc. przyznanej kwoty pomocy, a w przypadku pomocy przyznanej w 2009 r. lub 2010 r. kwota zaliczki można zostać podniesiona do 50 proc. przyznanej kwoty pomocy.

w przypadku lokalnych grup działania kwota zaliczki nie może przekroczyć 20% przyznanej kwoty pomocy. Wypłata zaliczki podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110 proc. kwoty zaliczki – poinformowała Agencja.

Będą mogli z nich skorzystać także Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o pomoc finansową z tych działań, w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które zostały przeprowadzone przed dniem wejścia w życie ww. ustawy np. podczas ubiegłorocznych naborów wniosków.

Zaliczka jest wypłacana Beneficjentowi na jego wniosek, który składać się będzie na formularzu opracowanym przez ARiMR, udostępnionym w Centrali i Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji.

Ważne jest, aby beneficjenci składając wniosek o zaliczkę, dokonali tej czynności w odpowiednim terminie. I tak Beneficjenci, którzy mają już podpisane z ARiMR umowy o przyznanie pomocy w ramach wymienionych działań, muszą złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w ciągu 30 dni liczonych od 10 maja 2010 r. czyli do 8 czerwca br. Natomiast beneficjenci, których wnioski o przyznanie pomocy przeszły pozytywną weryfikację, lecz nie przyznano im jeszcze z ARiMR pomocy, jeżeli chcą skorzystać z zaliczki muszą złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od momentu podpisania przez ARiMR umowy o przyznanie pomocy.

Nowe rozwiązania mają za zadanie zwiększyć możliwości absorpcji unijnego wsparcia oferowanego w ramach PROW 2007 - 2013.

Dotychczasowe zasady przyznawania pomocy w ramach działań inwestycyjnych finansowanych z tego Programu zakładały, że Beneficjent z którym Agencja podpisze umowę o przyznanie pomocy musi wyłożyć własne środki finansowe na realizację danego przedsięwzięcia, a dopiero po jego realizacji i prawidłowym rozliczeniu otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Takie zasady utrudniały dostęp do wsparcia, tym osobom, które nie mają wystarczająco dużo własnych środków finansowych na realizację zaplanowanych inwestycji.

Dotychczas rolnicy byli oni skazani na np. kredyty bankowe, których wysokie komercyjne oprocentowanie, skutecznie odstraszało od zaciągnięcia takiego zobowiązania. Agencja ze swej strony dokładała starań aby pomagać inwestorom w realizacji ich planów np. poprzez dopłacanie do oprocentowania kredytów udzielanych przez niektóre banki. Na taką współpracę z ARiMR zdecydowało się siedem central bankowych. Niestety nie wszystkie rodzaje inwestycji mogą być sfinansowane za pomocą preferencyjnie oprocentowanego kredytu i niektórzy rolnicy, aby móc skorzystać ze wsparcia w ramach PROW 2007 - 2013 musieli zaciągać dużo wyżej oprocentowane komercyjne kredyty.

Dzięki przepisom Ustawy z 12 lutego 2010r., która wchodzi w życie 10 maja, Beneficjenci będą mogli wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki, która nie będzie oprocentowana, choć trzeba się liczyć z poniesieniem pewnych kosztów na jej zabezpieczenie, co wynika z procedur bankowych. Z całą pewnością będą one niższe niż oprocentowanie, komercyjnego kredytu.

Zaliczki uzyskiwane z ARiMR pozwolą łatwiej sięgnąć po pieniądze z PROW 2007 - 2013, szczególnie w tych "uboższych" regionach Polski.

źródło: farmer.pl